Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

chýliti k večeru i přistúpili sú XII a řekli sú jemu: „Pusť zástupy, ať jdú do kaštelóv a do vsí, ješto příležie, ať se obrátie a naleznú sobě pokrmóv, nebo sme tuto na pustém miestě.“ L9,13 I vece k nim: „Vy dajte jim jiesti.“ A oni vecechu: „Nejsú nám viece jedné pět chlebóv a dvě rybě, leč bychom šli i kúpili pokrmu na tento vešken zástup.“ L9,14 A biechu bezmála pět tisícóv mužóv. I vece k učedlníkóm svým: „Kažte se jim ssaditi [jako na kvasu po pětidsát]text doplněný editorem[263]jako na kvasu po pětidsát] per convivia quinquagenos lat..“ L9,15 [A tak učinichu i kázachu sě zsaditi všem.]text doplněný editorem[264]A tak učinichu i kázachu sě zsaditi všem] Et ita fecerunt : et discumbere fecerunt omnes lat. L9,16 A vzem pět chlebóv a dvě rybě, vzezřev v nebe, i požehna jich i zláma i rozda učedlníkóm svým, aby kladli před zástupy. L9,17 I jedli sú všichni i nasyceni sú. A zdviženo jest, co jim zbylo, drobtóv košóv XII.

L9,18 I stalo se jest, když sám bieše modle se, biechu s ním i učedlníci. I otáza jich řka: „Kým mě řkú, bych byl, zástupové?“ L9,19 A oni otpověděvše, řekli sú: „Jiní Janem Křtitelem, jiní Eliášem a jiní, že prorok jeden z dřevních vstal.“ L9,20 I vece jim: „A vy kým mě býti diete?“ Otpovědě Šimon Petr, vece: „Krista božieho.“ L9,21 Tehdy on jim zlav, přikáza, aby nižádnému nepravili to, L9,22 řka, že musí syn člověka mnohé trpěti a potupen býti ot starších i ot kniežat kněžských i od mudrákóv a zabit býti a třetí den vstáti.

L9,23 I pravieše ke všem: „Chce li kto přijíti ke mně, zapři sám sebe a vezmi svój kříž každý den a následuj mne. L9,24 Neb kto bude chtieti duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. A ktož ztratí duši svú pro mě, spasenu učiní ji. L9,25 Nebo co prospěšno jest člověku, by vešken svět získal, a sám se zatratí a škodu sobě učiní? L9,26 Nebo ktož se bude mnú styděti i mú řečí, tiem se syn člověka styděti bude, když příde v oslavnosti své i otcově [i]text doplněný editorem[270]i] et lat. svatých andělóv. L9,27 Neboť pravi vám věrně, jsúť někteří tuto, zde stojiece, jenž neokusie smrti, doniž neuzřie králevstvie božieho.“

L9,28 I stalo se jest po těch sloviech jakžto osmý den, i pojem Petra a Jana a Jakuba, vstúpi na horu, aby se modlil. L9,29 I učiněna jest, když se modléše, tvář jeho jinaká, oděv jeho bielý, stkvúcí. L9,30 A aj, dva muže mluviechu s ním. A ta biešta Mojžieš a Eliáš, L9,31 viděna v slavnosti, i praviechu vystúpenie jeho, kteréž mějieše doplniti v Jeruzalémě. L9,32 Ale Petr, a ješto s ním biechu, obtieženi biechu snem. A procítivše viděli oslavenstvie jeho a dva muže, ješto stáchu s ním. L9,33 I stalo se jest, když otjidechu ot něho, vece Petr k Ježíšovi: „Přikazateli, dobře jest nám [tuto]text doplněný editorem[274]tuto] hic lat. býti. A učiníme tuto tři stanoviště: tobě jedno a Mojžiešovi jedno a Eliášovi jedno,“ nevěda, co by řekl. L9,34 A když on to mluvieše, učiněn jest oblak a zastieni je i vzbáchu sě. A když oni vcháziechu v oblak, L9,35 a hlas stal se jest z oblaku řka: „To jest syn mój milý, v němž mi se jest dobře slíbilo, jeho poslúchajte.“ L9,36 A když ten hlas dějieše se, nalezen by Ježíš sám. A oni mlčiechu a nižádnému nepraviechu v těch dnech ničehož z těch věcí, které sú viděli.

L9,37 Pak se jest stalo druhý den, když sstúpichu s hory, potka je mnohý zástup. L9,38 A aj, muž z zástupa zvola řka: „Mistře, prosím tebe, vzezři na syna mého, neb jediný mi jest, L9,39 a aj, duch popadne jej a inhed vzkřičí a tepe jím o zemi a trhá jím a sliní a jedvy otejde trhaje jím. L9,40 I prosil sem učedlníkóv tvých, aby jej vyvrhli, [a]text doplněný editorem[278]a] et lat. nemohli sú.“ L9,41 A otpověděv Ježíš, vece: „Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu u vás a trpěti vás budu? Přiveď sem syna svého.“ L9,42 A když přistúpi, udeři jím diábel a je se jím sápati. L9,43 A vzla Ježíš duchu nečistému a uzdravi dietě a navráti je otci jeho.

L9,44 I lečechu se všickni velikosti božie a všichni se diviechu ve všech věcech, kteréž činieše. Vece učedlníkóm svým: „Položte vy v srdcích vašich řeči tyto, neb budúcie věc jest, aby syn člověka zrazen byl v ruce lidské.“ L9,45 A oni nerozumiechu tomu slovu a bieše zastřěno před nimi, aby jemu nerozuměli. I bojiechu se otázati jeho o tom slovu.

L9,46 I vjide v ně myšlenie, kto by jich byl větčí. L9,47 A Ježíš vida jich myšlenie, popad děťátko, postavi je podlé sebe L9,48 i vece jim: „Kto kolivěk přijme děťátko toto ve jméno mé, mě přijme.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).