Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

tehdy přišlo jest mezi vás králevstvie božie. L11,21 Když silný oděnec ostřiehá sieni své, u pokoji sú všecky [věci]text doplněný editorem[346]všecky <věci>] ea lat., omnia var., kteréž má. L11,22 Pakli silnější nad něho přída, přemóž ho, všecka oděnie jeho otejme, v kteréž jest úfal, a rozdělí lúpeže jeho. L11,23 Ktož nenie se mnú, proti mně jest, a ktož nesbierá se mnú, rozptýlé. L11,24 A když duch nečistý vyjide ot člověka, chodí po miestech suchých, hledaje otpočinutie, a nenalezna die: Vrátím se do domu svého, odkud sem vyšel. L11,25 A když příde, nalezne jej chvoštištěm učistěn a okrášlen. L11,26 I jde a příme s sebú jiných sedm duchóv horších sebe a vejdúce přebývají tu. A jsú najposlednějšie věci toho člověka horšie prvnějších.“

L11,27 A stalo se jest, když ty věci mluvieše, pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu, vece jemu: „Blahoslavené břicho, jenž tě nosilo, a prsi, které si sál!“ L11,28 A on vece: „Ovšem, blahoslavení, kteříž slyšie slovo božie a ostřiehají ho.“

L11,29 A když k němu běžéchu zástupové, poče řéci: „Národ tento národ nepravý jest, znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jedné znamenie Jonáše proroka. L11,30 Neb jakož je Jonáš byl znamenie Ninivitským, takež bude syn člověka pokolení tomuto. L11,31 Králová ot poledne vstane v súdný den s muži pokolenie tohoto a potupí je, neb jest přišla od krajin země, aby slyšala múdrost Šalomúnovu, [a]text doplněný editorem[348]a] et lat. aj, větčí jest tento nežli Šalomún. L11,32 Mužie ninivitští stanú na súdě s pokolením tiemto a potupí je, neb sú pokánie činili k kázaní Jonášovu, a aj, větčí jest tento nežli Jonáš.“

L11,33 „Nižádný nezajže světedlnice a položí v skrýši ani pod kbelcem, ale na sviecen, aby kteříž vchodie, světlo viděli. L11,34 Svitedlnice těla tvého jest oko tvé. Bude li oko tvé sprostné, všecko tělo tvé světlé bude. Pakli bude neupřiemé, také všecko tělo tvé temné bude. L11,35 Protož viz, aby světlo, jenž v tobě [jest]text doplněný editorem[353]jest] est lat., nebylo tmú. L11,36 Pakli tělo tvé všecko světlé bude, nemaje v sobě částky temností, bude světlé všecko a jakož světedlnice v blesku osvietí tě.“ L11,37 A když mluvieše, prosil jest jeho jeden zákonník, aby obědval u něho. A všed sěde za stuol.

L11,38 Tehdy zákonník poče v sobě mysliti a řéci: „Proč by se před obědem neumýval?“ L11,39 I vece pán k němu: „Nynie, vy zákonníci, co zevnitř je čieše a mísy, čistíte, ale co jest vnitř vašeho, plno jest lúpeže a nepravosti. L11,40 Bláznové! Však ten, ktož jest učinil, což zevnitř jest, také jest to učinil, [co jest]text doplněný editorem[355]co jest] quod … est lat. vnitř. L11,41 Protož což vám zbývá, dajte almužnu, a aj, všecky věci sú vám čisty. L11,42 Ale běda vám, zákonníci, jenž obětujete mátu a rútu a všelikú zelinu, a pominujete súd a lásku boží. Však tyto věci měli ste činiti a oněch neopúštěti. L11,43 Běda vám, zákonníci, jenž milujete prvnie stolice v školách a pozdravovánie na tržišti. L11,44 Běda vám, jenž ste jako hrobové, ješto nejsú zjevni, a lidé svrchu chodiece nevidie.“ L11,45 Tehdy odpověděv [jeden]text doplněný editorem[358]jeden] quidam lat. z zákonníkóv učený, vece jemu: „Mistře, to řka také nám hanbu činíš.“ L11,46 A on vece: „Zákonníci, i vám učeným běda, neb obtěžujete lidi břemeny těžkými, jichžto nemohú snésti, a sami jediným prstem vaším nedotýkáte se břemen. L11,47 Běda vám, jenž vzděláváte hroby prorokóv, otcové vaši zahubili sú je. L11,48 Jistě svědčíte, že přivolujete k skutkóm otcóv vašich, neb oni zajisté sú je zhubili, a vy pak hroby jich vzděláváte. L11,49 Protož múdrost božie řekla jest: Pošli k nim proroky a apoštoly a z těch zhubie a puditi budú, L11,50 aby byla shledána krev jich všech prorokóv, jenž vylita jest od ustavenie světa od pokolenie tohoto, L11,51 ot krve Abelovy až do krve Barrachiášovy, jenž jest zahuben mezi oltářem a domem. Tak pravi vám, bude požádána od toho pokolenie. L11,52 Běda vám, zákonníkóm učeným, jenž jste vzeli klíč uměnie, sami ste nevešli, a těm ste bránili, kteřížto sú vcházeli.“ L11,53 Když to k nim pravieše, počechu zákonníci [a]text doplněný editorem[367]a] et lat. v zákoně učení těžce se protiviti a usta jeho zacpávati z mnohých věcí, L11,54 protiviece se jemu a hledajíce popadnúti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.

Kapitola XII.

L12,1 A když mnozí zástupové stáchu okolo něho, tak že se spolu tlačiechu, poče řéci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).