Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

v chrámě, a neztáhli ste rukú na mě. Ale tatoť hodina jest vaše a moc temností.“ L22,54 A chopivše jej, vedli sú do domu kniežete kněžského. A Petr jide za ním zdaleka.

L22,55 A když zanietichu oheň prostřed domu a když oni sediechu okolo, bieše Petr prostřed nich. L22,56 Jehožto když uzře dievka jedna, sedícieho u světla, a jeho byla opatřila, řekla jest: „A tento s ním bieše.“ L22,57 A on zapřel jest jeho řka: „Ženo, neznal sem ho.“ L22,58 A po malé chvíli jiný vida ho, řekl jest: „A ty z oněch si.“ Ale Petr vece: „Ó člověče, nejsem.“ L22,59 A po chvíli jakžto jedné hodiny jiný jistieše řka: „Věrně, i tento s ním bieše, neb i Galilejský jest.“ L22,60 I vece Petr: „Ó člověče, neviem, co pravíš.“ A inhed, když ještě mluvieše, kokot zazpieva. L22,61 A obrátiv se pán, vzezřel jest na Petra. I rozpomenul jest se Petr na slova pána, jakož bieše řekl: „Prvé než kokot zazpievá, třikrát mne zapříš.“ L22,62 A vyšed ven [Petr]text doplněný editorem[671]Petr] Petrus lat., plakal jest hořce.

L22,63 A mužie, ješto držiechu jej, posmieváchu se jemu tepúce ho. L22,64 A zakryli sú ho i tepiechu tvář jeho a tázali sú ho řkúce: „Prorokuj, kto jest, jenž tě jest bil?“ L22,65 A jiné mnohé věci porúhajíce se praviechu proti němu.

L22,66 A když by den, sebrali sú se starší z lidu a kniežata kněžská a mistři i vedli sú ho do rady své řkúce: „Jsi li ty Kristus, pověz nám.“ L22,67 I vece jim: „Ač vám poviem, neuvěříte mi. L22,68 A pakli také otieži, neodpoviete mi ani propustíte. L22,69 A z toho bude syn člověka sedě na pravici moci božie.“ L22,70 I řekli sú všickni: „Tehdy ty si syn boží?“ A on vece: „Vy diete, že já sem.“ L22,71 Tehdy oni vecechu: „Co ještě žádáme svědečstvie? Neb sami sme slyšeli z úst jeho.“

Kapitola XXIII.

L23,1 A vsta všecko množstvie jich, vedli sú jej k Pilátovi. L23,2 I počechu naň žalovati řkúce: „Tohoto sme nalezli, an převracie lid náš a an brání dan dávati ciesaři a nazývá se býti Kristem králem.“ L23,3 Tehdy Pilát otáza ho řka: „Ty li si král židovský?“ A on otpověděv, vece: „Ty dieš.“ L23,4 Tehdy vece Pilát k kniežatóm kněžským a k zástupóm: „Nic nenalézám vinny na tomto člověku.“ L23,5 Tehdy oni voláchu řkúce: „Zbúřil jest lid, uče po všem Židovstvu, počav od Galilee až sem.“ L23,6 A Pilát slyše Galilei, otáza, byl li by člověk galilejský. L23,7 A jakž pozna, že by z moci Erodesovy byl, posla jej k Erodesovi, ješto i on v Jeruzalémě bieše v těch dnech.

L23,8 A když Erodes uzřel Ježíše, uradoval se jest velmi, neb bieše od mnohého času žádaje viděti jeho, protože slyšieše mnohé věci o něm, a nadáše se [některé]text doplněný editorem[675]některé] aliquod lat. znamenie viděti od něho státi se. L23,9 I tázáše ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpoviedáše. L23,10 A stáchu kniežata a mistři, ustavičně na něho žalujíce. L23,11 I pohrda jím Erodes s zástupem svým a posmieval se jest oblečenému bielým rúchem i posla zase k Pilátovi. L23,12 I biechu učiněni přietelé Erodes a Pilát v ten den, neb před tiem nepřietelé biechu vespolek.

L23,13 Tehdy Pilát svolav kniežata kněžská a mistry a obec, L23,14 vece k nim: „Dali ste mi tohoto člověka, jako by odvracel lid, a aj, já před vámi otazuje, žádné viny nenalézám na tomto člověku z těchto věcí, z kterýchž ho viníte. L23,15 Ale ani Erodes, neb poslal sem vás k němu, a aj, nic hodného smrti nestalo se jemu. L23,16 Protož potreskce ho, propustím.“ L23,17 A mějieše potřebie pustiti jim na den slavný jednoho. L23,18 I zvola spolu vešken zástup řka: „Zdvihni tohoto a pusť nám Barnabáše,“ L23,19 jenž bieše pro některakú svádu učiněnú v městě a pro vraždu puštěn do žaláře. L23,20 Tehdy opět Pilát mluvil jest k nim: „Chcete propustiti Ježíše?“ L23,21 Ale oni voláchu řkúce: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ L23,22 A on třetie řekl k nim: „Však co jest zlého učinil tento? Žádné viny smrti nenalézám na něm. Protož potreskce ho, a pustím.“ L23,23 Ale oni voláchu hlasy velikými žádajíce, aby byl ukřižován, a rozmáháchu hlasy své.

L23,24 A Pilát přisúdi, aby se stalo k prosbě jich. L23,25 I propusti jim toho, jenž pro vraždu a svádu puštěn byl v žalář, za něhožto prosiechu, ale Ježíše dal jest vóli jich. L23,26 A když sú ho vedli, popadechu [některakého]text doplněný editorem[678]některakého] quemdam lat. Šimona Cyrenského, jdúcieho do vsi, i vložichu naň kříž, aby nesl po Ježíšovi. L23,27 I dieše za ním veliký zástup lidí a žen, ješto ho plakáchu i želéchu. L23,28 A obrátiv se k nim Ježíš, vece: „Dcery jeruzalémské, neroďte plakati na mě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).