Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

v spravedlivosti před ním po všecky dni naše. L1,76 A ty, dietě, prorokem Najvyšieho nazván budeš, neb předejdeš před tváří [pána]text doplněný editorem[35]pána] Domini lat. chystati cesty jeho, L1,77 k dání uměnie spasenie lidu jeho k otpuštění hřiechóv jich L1,78 skrze střeva milosrdenstvie boha našeho, v nichžto navštievil nás, zjeviv se s vysokosti, L1,79 aby posvietil těm, ješto ve tmách a v stienu smrti sedie, k zpravení noh vašich v cestě pokoje.“ L1,80 Pak dietě rostieše a posilňováše se duchem a bieše na púštiech až do dne ukázanie svého k Izraheli.

Druhá

L2,1 I stalo se jest ve dnech těch, vyšlo jest vyrčenie ot ciesaře Augusta, aby byl popsán vešken svět. L2,2 Toto popsánie prvé stalo se jest ot vladaře syrského Tyrina. L2,3 I šli sú všickni, aby se přiznali, každý do svého města. L2,4 Vstúpi také [i]text doplněný editorem[39]i] et lat. Jozef ot Galilee z města Nazaretha do Židovstva, do města Davidova, ješto slove Bethleem, protože bieše z domu i z čeledi Davidova, L2,5 aby se přiznal s Marijí, otdanú sobě ženú těhotnú. L2,6 I stalo se jest, když tu bieše, naplnichu se dnové, aby porodila. L2,7 I porodi syna svého prvorozeného a plenkami jej obinu i položi jej v jesličky, neb nemějieše jemu miesta v obecnici. L2,8 A pastuchy biechu v té vlasti bdiece a ostřiehajíce bděnie nočnieho nad stádem svým. L2,9 A aj, anděl boží sta podlé nich a jasnost božie obklíčila je i báchu se bázní velikú. L2,10 I vece jim anděl: „Neroďte se báti, neb aj, zvěstuji vám radost velikú, kterážto bude všemu lidu, L2,11 neb se jest narodil nám [dnes]text doplněný editorem[43]dnes] hodie lat. spasitel, jenž jest Kristus pán, v městě Davidově. L2,12 A to vám znamenie: naleznete nemluvňátko v pleny obalené a položené v jeslech.“ L2,13 A vnáhle stáše s andělem množstvie rytieřstva nebeského zástupu, chváléc boha a řkúc: L2,14 „Sláva na výsosti bohu a na zemi pokoj lidu dobré vóle!“

L2,15 I sta se, když otjidechu ot nich andělé do nebe, pastuchy mluviechu k sobě řkúc: „Poďme až do Bethlema a vizme to slovo, ješto se jest stalo, kteréž jest učinil pán i ukázal nám!“ L2,16 I přišli sú chvátajíce i nalezechu Mariji a Jozefa a děťátko položené v jesličkách. L2,17 [A]text doplněný editorem[48]A] autem lat. vzezřevše poznachu to slovo, ješto jim bylo pověděno o tom děťátku. L2,18 A všickni, ktož to slyšiechu, diviechu se o těch věcech, kteréžto praveny biechu k nim ot pastýřóv. L2,19 A Maria zachováváše všecka slova ta, snášejíci v srdci [svém]text doplněný editorem[51]svém] suo lat.. L2,20 I vrátichu se pastuchy, slaviece a chváléce boha ve všem, co biechu [viděli a]text doplněný editorem[52]viděli a] et viderant lat. slyšeli, jakož jest k nim praveno.

L2,21 A když sú se dokonali osm dní, aby bylo obřezáno dietě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kteréž jest jmě nazváno ot anděla, prvé než se jest v břiše počal. L2,22 A když sú se naplnili dnové jejieho očistěnie podlé zákona Mojžiešova, nesli sú jeho do Jeruzaléma, aby jej obětovali pánu, L2,23 jakož psáno jest v zákoně božiem, že každý samec, jenž otvierá materník, bude bohu svatý nazván, L2,24 a aby dali obět podlé toho, co pověděno jest v zákoně božiem, dvé hrdličátek neb dvé holúbátek. L2,25 A tu člověk bieše v Jeruzalémě, jemuž jmě Šimon, a ten člověk spravedlivý a báznivý, čakáše utěšenie izrahelského a duch svatý bieše v něm. L2,26 I bieše vzal otpověd od ducha svatého, že by neuzřel smrti, jeliž by dřieve opatřil krista božieho. L2,27 I přijide v duchu do chrámu. A když uvedechu dietě Ježíše rodiči jeho, aby učinili podlé obyčeje zákonnieho za něho, L2,28 a on vzal jej na lokty svá i pochváli boha řka: L2,29 „Již necháš sluhy svého, pane, podlé slova tvého u pokoji, L2,30 neb sta viděle oči moji spasenie tvé, L2,31 kteréžs připravil před obličejem svého lida: L2,32 světlo k zjevení pohanóm a slávu lida tvého izrahelského.“

L2,33 I biechu otec jeho a mátě diviece se nad těmi věcmi, které řečeny sú o něm. L2,34 A požehnal jich Simeon a řekl jest k Mariji, matce jeho: „Aj, položen jest tento ku pádu [a k vstání]text doplněný editorem[56]a k vstání] et in resurrectionem lat. mnohým v Izraheli a na znamenie, jemuž bude otpověděno. L2,35 A tvú [jeho]text doplněný editorem[57]jeho] ipsius lat. duší projde meč, aby byla zjevena z mnohých srdcí myšlenie.“ L2,36 A bieše Anna prorokyně, dcera Samuel, z pokolenie Aser, a ta bieše prošla v mnohých dnech a byla jest živa s svým mužem sedm let ot panenstvie svého. L2,37 A ta vdovú bieše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).