Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C3rC3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[D1r]číslo strany rukopisu

O druhé kométě.

V první kapitole při počátku pověděl jsem, že tohoto roku mimo tuto kométu, kterouž jsme předešle viděli, jiná ještě začátek komentované pasáževyjíti bykonec komentované pasáže[306]vyjíti by: wygijtiby měla. A hle, dokonav již toto sepsání o té prvnější jiná vyšla. A jsou toho takové příčiny, že ještě tohoto a druhého roku jinou nám zploditi by mohly.

Tuto pak druhou někteří v Zelený čtvrtek, někteří v Bílou sobotu ji se viděti najprvé pravili, ale já jsem ji teprv v Outerý velikonoční ráno před východem Slunce a při straně východní spatřil. Spůsob její byl nápodobný prvnější, než podlé mého zdání trochu červenější a daleko menší a vocas kratší, jejž od Slunce k straně odporné nahoru k našemu zenithcizojazyčný text a k západu vztahovala. Byla pak těch všech dnuov na znamení Ryb in Pegasocizojazyčný text a velmi znenáhla pocházela, však pořádně, čemuž astronomové secundum ordinem signorumcizojazyčný text říkají, takže[307]takže: Tak že ve dnech šesti sotva čtyři grády na dýl a dva na šíř přešla byvši v Outerý velikonoční na 18. stupni znamení Ryb a na šíř na 24., v pondělí na 22. stupni téhož znamení a na šíř na 22., ale toho dne již tak velmi malá byla, že se sotva od jiných hvězd rozeznati mohla.

A ačkoli někteří praví, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže[308]že by: žeby ne jiná, ale prvnější byla, však u mne se tak snáší, že jiná jest[309]jest: , a to z jistých příčin, zvláště pak, že tato, kterouž jsme nyní viděli, daleko větší byla než ona, když najposléze od nás vidína byla, i tehdyť jest prvnější býti nemohla. začátek komentované pasážeMohl bychkonec komentované pasáže[310]Mohl bych: Mohlbych i jiné příčiny přivesti, ale pro krátkost jich zanechati musím. Jestliže pak kdo jistší a dostatečnější příčiny a důvody začátek komentované pasážena odporkonec komentované pasáže[311]na odpor: naodpor má, začátek komentované pasážeproč bykonec komentované pasáže[312]proč by: pročby ne jiná, ale prvnější byla, když mé dostatečně refutovati[313]refutovati: reffutowati bude a své ukáže, nebudu tak v svém smyslu urputný, abych jim místa dáti a svou sentencí upustiti neměl, nýbrž ještě takovému s vděčností poděkuji.

Není pak nemožná věc, aby dvě kométy spolu vidíny býti nemohly, nebo i Aristoteles sám o tom vysvědčuje a příklad toho máme z historí. Léta[314]Léta: Létha od narození Božího 726. měsíce ledna ve 14 dnech dvě kométy vyšly, itemcizojazyčný text léta[315]léta: Létha Božího 1337. také dvě kométy jednoho času vidíny:

X
306vyjíti by: wygijtiby
307takže: Tak že
308že by: žeby
309jest:
310Mohl bych: Mohlbych
311na odpor: naodpor
312proč by: pročby
313refutovati: reffutowati
314Léta: Létha
315léta: Létha
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).