Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C2vC3rC3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[C4v]číslo strany rukopisu

Šestého, jehož počet 216 držící v sobě 105 a počet jiný 512 a opět jiný 1728, ti v svých předsevzetích prospěch míti budou a slávy i jména svého zvelebení a povýšení, lásky i přívětivosti od mnohých dojdou, zvlášť počet 1728 v krajinách poddaných 17. a 18. paralelu[295]paralelu: Parallelu, avšak[296]avšak: A wſſak Márs svým zastíněním, kteréž pouští k Měsíci, též i kométa nakazivši jeho znamení mnohé jemu překážky i na zdraví činiti bude.

Itemcizojazyčný text dva jednoho roku narozeni, jeden blíž k poledni a k východu, druhý blíž k půlnoci a k západu, ačkoli začátek komentované pasážeoba dvakonec komentované pasáže[297]oba dva: obadwa slávy a důstojenství velikého dojdou a mnoho provedou, jestliže jim Pán Buoh věku dospělejšího popříti ráčí, však ten, kterýž jest blíž k poledni a k východu, větší přízeň míti bude a vic provede. Království jemu se zaslibuje sub elevationecizojazyčný text[298]elevatione: eleuatione policizojazyčný text 47. graduumcizojazyčný text a mezi 40. a 60. gradem.

Kapitola začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže[299]7.: VII. Kdy se začnou ti učinkové kométší a jak dlouho trvati budou.

Poněvádž tato kométa při východu se osvítila a velmi pospěšně nahoru[300]nahoru: na ɦoru k puolnoci přes hlavy naše se nesla, protož s učinky svými dlouho prodlévati nebude, nýbrž některé z nich hned vždy čim dál silnějí a rychlejí vylévati počne, až i Slunce na znamení Panny a Váhy příjde, kdež i jiný oučinkové začátek bráti budou trvajíc víc než za puoldruhého[301]puoldruhého: puol druhého léta[302]léta: Létha.

Jistý čas, začátek komentované pasážejak bykonec komentované pasáže[303]jak by: yakby dlouho kométy své učinky protahovaly, vyměřiti se nemuož, než víme to dobře jistým zkušením toho dosáhše, že učinkové komét za několik let[304]let: Leth trvati obyčej mají, protož o této nynější tak smysliti máme, že ona na další také časy, než začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže[305]ode mne: odemne povědíno jest, své učinky protáhnouti bude moci, na něž nám vždycky pozor míti potřebí bude.

X
295paralelu: Parallelu
296avšak: A wſſak
297oba dva: obadwa
298elevatione: eleuatione
2997.: VII.
300nahoru: na ɦoru
301puoldruhého: puol druhého
302léta: Létha
303jak by: yakby
304let: Leth
305ode mne: odemne
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).