Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C1vC2rC2vC3rC3vC4rC4vD1rD1v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

budou, jichž suchost přílišná příčinou bude, jako kašle, zimnice třetího i čtvrtého dne a jiné ex cholera etcizojazyčný text melancholia adustacizojazyčný text, též také bolení hlavy a pominutí smyslem. A začátek komentované pasážena tokonec komentované pasáže lékařuom bude potřebí pozor míti, aby věděli a pamatovali generales causas morborum in corporibus humaniscizojazyčný text.

Kapitola začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže Na které krajiny a osoby již dotčení učinkové vztahovati se budou.

Ačkoli vyznamenání této kométy téměř všudy rozšíří se a málokteré místo bude, začátek komentované pasážejehož bykonec komentované pasáže se učinkové aspoň někteří toliko nedotkli, nebo jakž svrchu oznámeno jest, téměř šest znamení nebeských přeběhla, však poněvádž z těch znamení najdéle na dvou, totiž na znamení Váhy a Panny trvala a vocas svuoj nesouc se přes hlavy naše k puolnoci vždycky k znamení Panny mezi západ a poledne vztahovala, protož také vší Germaní a všechněm krajinám puolnočním, potom také i těm, kteréž leží mezi západem a polednem a poddány jsou znamením kométským, z svých učinkuov udělovati bude, jichž počátek mezi polední a západní stranou se začne a se k puolnočním krajinám potáhne a jim veliké zlé přinese. Tyto jsou pak krajiny, na něž se již dotčení učinkové vztahovati budou: rakouská, kteráž veliké nebezpečenství a ouzkosti míti bude, alsacká, Videň, Štrospurk, Augšpurk, Landchut, Fraňkfurt při Ménu, země řecká, slézská, sedmihradská, charvátská, uherská, města při Rejnu, Basilea, Paříž, Lugdun, Hejdlberk, potom také vlaská, turecká, česká, moravská, franská, škotská a pruská, englická, polská a jiné, kteréž již dotčeným znamením poddány jsou, z nichž toliko některé přední jsem položil, nebo všecky vyčítati začátek komentované pasážebylo bykonec komentované pasáže přílíš dlouho.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).