Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B4vC1rC1vC2rC2vC3rC3vC4rC4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

panování uvésti a čině, jakž se mu dobře vidělo, a nechtěje jiných, začátek komentované pasážejak bykonec komentované pasáže o religí smýšleli, slyšeti, k čemu jest imperiumcizojazyčný text přivedl, není potřebí o tom mluviti, ale nechť sobě radějí jedenkaždý sám přečtě. I obávám se, aby tato kométa a ta spojení planét, též také i konec trigonu vodnatého, kterýž sotva ještě 28 let trvati má a nastane vohnivý, nevzbudila nám nějakého Diokleciána, začátek komentované pasážejehož bykonec komentované pasáže příčinou chtěje sobě panování přivlastniti mnoho zlého a škody nikdá nenabyté všecka říše vzala. začátek komentované pasážeMohl bychkonec komentované pasáže tuto z historí okázati, kterak při konci takových trigonův a začátku jiných všecky monarchí (asyrská, perská, řecká a římská), též všecka království svůj začátek jsou brala, též kdy, jak a jakou příčinou jsou se jinam přenášela aneb velikou proměnu brala. Ale začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže již dlouho bylo, toho zanechati musím; a také náležitějí bude jinde a jiným časem s filozofy a astronomy o takových věcech disputovati, jimž o proměnách království a panství dobře známo jest.

Nedomnívaj se pak tuto o mně žádný ani mne vykládaj a beř, bych přenášení a království proměňování s těmito příčinami tak vážiti chtěl, abych Božskou moc v tom vypraždňoval. Vím zajisté a znám, že Pán Buoh podlé řeči proroka přenáší a ustanovuje království, ale proto o tom tak mluvím a přivozuji, že z historí jest mi známé, kterak Pán Buoh, kdyžkoli nějaký národ trestati a království jinam přenášeti chtěl, nikdá jest toho neučinil, aby neměl prvé skrz zázračná svá znamení lidu návěští dávati aneb skrze proroky a posly své hněv svuoj voznamovati a k pokání a od hříchuov přestání a jich želení napomínati, což i nyní jako milostivý a dobrotivý otec činiti ráčí. Ale jaká jest při nás platnost, to každý souditi muože.

A mimo to ještě jsou někteří, kteříž toto hrozné a strašlivé nynější znamení v posměch sobě berou a činí sobě z něho šprýmky a žertíčky říkajíce: „Však již kométy není, připime sobě!“ a jiné nenáležité a bezbožné řeči, pro něž vpravdě i skutečně by se takoví, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže koli byli, trestati měli. Shledáte, več se vám ten žertíček obrátí. Nikdáť

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).