Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

První, když již čtyři měsíce trvala prvé než pominula, druhá se zapálila a za dva měsíce trvala. A kdyby čas k tomu postačil, bezpochyby že i více takových příkladův z historí přivesti by se mohlo, ale pro krátkost jich zanechati musím. Toliko krátce oznámím podlé smyslu Albumasara a Háli, začátek komentované pasážeco bykonec komentované pasáže nám tato také kométa vyznamenávala.

Albumasar v svých Kněhách napsal, že znamená smrt lidu obecného v mnohých krajinách a veliké krveprolití pro víru, též rozličná znamení a zázraky. Nábožní sami vespolek se mordovati budou a rozmnoží se veliké neštěstí, protivenství a hrozné věci v lidech začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže A v kněhách De floribuscizojazyčný text praví, že taková kométa vyznamenává válku velikou mezi příbuznými, kdež s obou stran veliká porážka bude, nepřátelství mezi velikými pány vzroste a žádný žádného poslouchati nebude. Píší také jiní astrologové, poněvádž tato kométa od západu na východ svuoj běh měla, že vyznamenává nepřítele cizího, kterýž od východu vpád do země k západu ležící činiti a ji hubiti bude.

Podlé smyslu pak Háli vyznamenává, že král spravedlnost lidu činiti bude, též i rozmnožení vod. Vyznamenává také tato kométa smrt velikého potentáta aneb místodržícího, přispoří více nebezpečenství a mnohých starostí a nedostatkuov těžkých počtu 343 a 1331 a snad je z tohoto světa pojme a jiným mnohým veliké těžkosti a nesnáze přinese: země, krajiny a města, kteréžkoli jsou poddány znamení Rybám, jako jmenovitě kteréž jsou v Africe a v Etiopí, v Lidí, Cilicí, Pamfilí, kteréž šelmě turecké poddány jsou, itemcizojazyčný text krajinám některým krále perského, itemcizojazyčný text Řeznu, Benátkuom, Kolínu při Rénu začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže

Ti pak všickni učinkové, o nichž jsem tuto psal, hned od tohoto času začátek komentované pasážebeze všechkonec komentované pasáže dalších odtahuov nám se okazovati počnou pomalu vždy silnějí rostouce a trvajíce najméně za půldruhého léta. Mně se vidí, že obojí kométy učinkové více než za tři léta trvati budou.

Naposledy toto ještě ku paměti přivozuji, že před odjitím z tohoto světa slavné paměti císaře Zigmunda kométa na znamení Ryb také se okázala, itemcizojazyčný text léta 1403. také na témž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).