Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

se zastírají a nevědí nebožátka neb nemyslí na to, že ten kterýž jim ouřad apoštolský dal, kterýž i Ducha svatého na ně seslal a kázal po všem světě jíti a kázati evangelium všemu stvoření, pánem a dařitelem svobodných umění jakožto darův svých býti ráčil, a protož obdařil je hned spolu uměním pravým, gruntovním a pořádným, a to divně, bez všelijaké předešle dialektiky, jako i to, že mluvili rozličnými jazyky, jimž jsú se nikdá neučili, a tak tim způsobem hned spolu cum hac coelesti doctrina veracizojazyčný text methodus docendi, cuius suprascriptuscizojazyčný text non fuit imperitus illis inspirata fuit, et cum eiusmodi immediate inspirata doctrina non ampliuscizojazyčný text nobis detur necesse est nos ordinem etcizojazyčný text methodum coelestis doctrinae discere ex artibus dicendi, sine quibus nihil recte, ordine etcizojazyčný text perspicue, neque disci, neque doceri potestcizojazyčný text. Protož zbytečná a daremná jest takových všech výmluva a není než pouhé své neumělosti zastírání. Proč? Poněvádž se artibuscizojazyčný text učiti nechtí neb ještě jiným je tupí, jako by jich potřeba k slovu Božímu nebylo. Zastírajíce se tím příkladem apoštolským sami tak učení nejsou ani tak dialecticecizojazyčný text píší, jako i oni. Svatý Pavel velí biskupa takového voliti, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže byl příhodný k učení, musíť tehdy nebyti z hovězí školy, vod pluhu neb vod vratidla.

Ale nebudu jich více na ten čas refutovati a začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže tim darmo zanepraždňovati, neb vim, že začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže to všecko mnohem lépe známe jest, než bych já o tom mluviti neb smysliti uměl. Než začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže prosím, že podlé své přirozené náklonnosti a lásky, kterouž k takovým uměním, jsouce v nich sami dobře vyučeni, i také k těm, kteříž jich následují, míti ráčíte, tuto mou práci, ač vpravdě chaternou, však upřímým srdcem začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže oddanou, přijíti a v dobré obrátiti i také proti takovým všech umění tupitelům ji i osobu mou chrániti ráčíte. Byl jsem toho umyslu, abych celou knížku o všech kométách vydal, jíž sem i sepsal, ale z jistých příčin musil sem ji zanechati a toliko toto nyní vydati. A s tím začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže žádám zdraví dlouhého a panování šťastného.

Datumcizojazyčný text v Praze v Bílou sobotu léta začátek komentované pasáže1556.konec komentované pasáže

Vaši Milosti povolný mistr Tadeáš Hájek začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).