Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<51r51v52r52v53r53v54r54v55r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

popierá a diel se zná, když za odepřený diel má přisáhati, aby diel, k němuž se zná, u kříže složil.

O témž {ktož dluhu zapří}meziřádkový přípisek mladší rukou

To jest právo starodávnie: ktož jest z dluhu prostě obžalován, před súdem odpovie li, by jej zaplatil, má to sám třetí na kříži okázati.

Opět die li věřitel, že by miesto peněz {vzal}meziřádkový přípisek mladší rukou od dlužníka v dluhu, jenž jest jemu sám zase byl dlužen, vzal, ale dlužník řekl li by ty penieze ne v dluhu, kterýž věřitel praví, ale že by jemu to dal v jiných dluziech, v takéj příhodě viec má býti věřeno dlužníku, nežli věřiteli.

O placení dluhu před časem

Nemá býti puzen věřitel, aby vzal diel peněz před rokem uloženým, veškeren však dluh jemu obětovaný z práva má vzieti, nébrž jestliže věřitel pro určený rok úrok nebo jiný užitek s dluhu měl by přijíti ještě dřieve, než dojde rok, ač dlužník žádá, má jemu vedlé spravedlnosti zaplatiti.

Opět o obdržení dluhuov

{dědicové platie dluhy za rodiče své}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).