Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<46r46v47r47v48r48v49r49v50r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Protož by i otec umřel bez kšaftu, bude li mátě statek mrhati a nezmění li stav vdovský, příbuzní otcovi v dědice i v jich diely, ačkoli mateři a jejím přirozeným krevníkóm mají uručiti, že až do let jich rozšafnosti to by jim zpravovali a zachovali a což by mohli, toho jim polepšili, jako by jich vlastnie bylo, jakožto obránce neb zprávce mohú se v to uvázati plným právem.

O zprávciech sirotších vuobec

Všeliký člověk muož žalovati neb jako svým jménem nebo cizím jakožto poručník nebo zprávce, nebo vězenie, nemoc, starost {totiž člověk starého věku}marginální přípisek mladší rukou, potřebné putovánie neb jiezda a mnohé jiné hodné příčiny často lidem bývají ku překážce, že sami osobně svých pří provoditi nemohú.

Poručník neb šafář netoliko v přítomnosti protivníka, nébrž i bez jeho vědomie bývá ustaven {zrušen}meziřádkový přípisek mladší rukou

Protož komužkoli dopustíš o svú věc žalovati neb odpierati, ten jest tvým poručníkem, však ač strana osobnú přísahu tělesně má učiniti, jelikož k tomu poručníka neb šafáře nemóže ustanoviti miesto sebe.

Opět bude li poručníku pře poručena, aby ji dokonal toliko vedlé práva a spravedlnosti, a on nedočekaje konečného usúzenie, na ubrmany uručí, takové uručenie od strany, jejížto rozkázanie poručník to učini jest přestúpil, muož za nestálé odvoláno býti.

O poručníciech jelikož k hostem, kdy hosté žalují z dluhu na domácie

Když některaký měštěnín narčen byl z dluhu od některakých rozličných hostí z rozličných měst, totiž z Brna od některých a od některých z Prahy, ortelováno jest bylo v súdu, jestliže ti hosté, protože sú obydlím v jiné zemi a skrze to jměnie sú za hostě poručníky,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).