Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<53r53v54r54v55r55v56r56v57r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chtě ten dluh obdržeti, má býti věrohodný a nepodezřelý, tak aby přísežní měli jej za hodného. Protož potřebie jest, aby byl hospodář poctivý pán nápoje a ne paškřivec neb hubený neb polizač.

Ale dluh prohraný, jenž slove špílgelt, ani před súd má dopuštěn býti, ani žalujícím z něho spravedlnost má učiněna býti, jakož držie práva měscká od starodávna dovedená.

O dluhu mzdy služebnické

V tomto právě hlúpí takto mají naučeni býti, že služebník a dělník najatý, jenž muož nájem dokázati a jest čeledín vezdajší některého pána a náchlebník {vo jeho chlebě jsa}meziřádkový přípisek mladší rukou, muož zásluhu řečenú lidlon,cizojazyčný text t. mzdu obdržeti, když čas slúženie již pomine.

Opět poněvadž pán buoh die ve čtení: práce {mzda za dílo nájemníka}meziřádkový přípisek mladší rukou námezdníka tvého neostávaj u tebe až do jitra. Pomře li otec čelední, z zbožie pozuostaveného služebníkóm a děvkám před jinými dluhy mzda, kteréž sú zaslúžili až do času smrti páně, má dána býti. Pak jestliže by vladaři statku odumřeného též služebníky a děvky nebo čeleď domovitú až do času jim k službě najaté uloženého chtěli držeti, majíť slúžiti, na konci času mzdu svú úplně vzieti majíce. Pakli by jim dali odpuštěnie a viece mzdy, nežli mělo by se jim dostati, sú vzali až do dne smrti páně, toho nemají navrátiti.

Opět bude li čeleď najatá na týdne neb na měsiece a jest v pochybení, jak dlúho slúží, kterak dlúhého času čeleď svú přísahú potvrdí, tak mnoho mzdy vezme. Pakli jest na milosti slúžila, na tom dosti měj, což jie bude dáno. Opět umře li čeleď nedoslúže času, což jest až do dne smrti zaslúžil, tak mnoho tomu, ktož miesto něho mzdy žádá, dáno má býti vedlé práva. Opět služba řečená lidlon i.cizojazyčný text mzda, kteráž jest obdržána

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).