Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<56r56v57r57v58r58v59r59v60r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vladařstvie a složená věc neb k schování daná muož požádána býti, když se koli skladateli líbí. A jestliže schovávač nenavrátí, potupen neb odsúzen bude, a zlopověstný učiněn bude, nebo při složené věci domněn jest lstivě činiti. Ale jiné jest při pójčené věci, jenž se nenavracuje, až se potřeba skoná.

Opět skládá li jich několiko a jedna složená věc zhyne, to skrze skládanie druhého nebývá váženo {t. sám schovávač ji zaplatí}marginální přípisek mladší rukou, nebo každému skladateli jeho věc složená má vrácena býti.

Opět v tom obdařena jest žaloba skládanie, {věc složená má vrácena býti i zloději }marginální přípisek mladší rukou že také i lúpežníku věc složená má vrácena býti, však jestliže pán té složené věci i s zlodějem požádal by věci složené, tehdy pánu má s právem vrácena býti, protož složenie vždy jest smlúva pravé viery.

Znamenaj pět příhod, z kterýchžto schovávač viněn jest z příhody nešťastné. První: ač slib zajde, druhá: předejde li obmeškánie tu příhodu, třetie: jestliže vina předejde, čtvrté: jestliže lest, páté: jestliže věc složena toliko pro vzatek za to. {Jinde takto stojí páté: je li věc složená toliko z milosti, a o tom klade hned ortel podepsaný.}meziřádkový přípisek mladší rukou

O složení věcí v truhle neb jináč zamčených u druhého

Přihodilo se, že Pavel, boje se lsti ženské, do komory spoluměštěnína svého truhlu zamčenú Mikulášovi s klenoty a s deseti kopami gr. v pušce zvláštním klíčem zamčené vložil jest, pronajav túž truhlu témuž Mikulášovi, dav k vieře schovati i poručil. A když Pavel častokrát do komory chodil, druhdy ano Mikuláš a druhdy ano jeho žena viděli, a klíči, kteréž jest sám choval, truhlu i pušku odmykaje, vybieráše a vkládáše což chtějieše, přihodilo se jedna dobú, že vedlé obyčeje s ženú Mikulášovú a s některakým mládencem do též komory od ženy jemu otevřené všed a před jich očima truhlu odmek, v pušce, kterúž též svú vlastní rukú klíčem, jehož sám choval, otevřev, deseti kop řečených jest nenalezl. I zavolal jest rychtáře a přísežných, kteřížto všedše do komňaty a pušku

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).