Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<52v53r53v54r54v55r55v56r56v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ty věci, kteréž jest dlužníku prodal, v jeho moci zastihl by, však přijde li nato starší věřitel a nařkne ty věci neb obstaví, tomu se má prve spravedlivé státi.

O pochybení, který dluh byl by starší

Ač jest řečeno, že při placení dluhu prvost času mocnějšie právo činí, avšak jestliže by dědictvie mnohým věřitelóm bylo zastaveno a za menšie penieze, než sú dluhové, prodáno bylo by, a pochybovali by, který dluh byl by starší neb prvnější, aniž by dostatečně mohlo dovedeno býti, jest dobře rozumné, aby přísežní sečtúce dluhy jednomu věřiteli, tolikéž porazili na kopě jakož druhému. A což po učiněnie takovéj porážky jednomu každému věřiteli nedostalo by se, v tom jemu dlužník zavázán bude vedlé práva.

Rychtáři má býti oznámeno, kterak sú dluhové zašlí

Žádá li obžalovaný, tehda rychtář má připuditi žalobníka toho, jenž žaluje z dluhu peněžitého a zvláště velikého, aby to světle oznámil, z které věci, kterak a v kterém miestě a který čas takoví dluhové sú zašlí.

O dluziech lozunku a steury

Jestliže věřitel s svých dluhuov lozunk nebo sbierku městu platí, takového platu nemóž vedlé spravedlnosti od dlužníka vydržiti.

O propitých dluziech

Umře li muž, šenk nemuož obdržeti dluhu svú přísahú řečeného trynkgelt,cizojazyčný text t. {spropitní,}meziřádkový přípisek mladší rukou na ženě popierající, leč by snad žena s mužem živým týž dluh osobně propila v krčmě. A takový dluh, kterýž jest propit v krčmě v měsckých zdech, od šenka muož přísahú obdržán býti a toliko v měsckém súdu a ne v jiném než v tom, v kterémž jest dluh zašel. Šenk také nebo šenkéřka

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).