Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<50v51r51v52r52v53r53v54r54v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jemu složiti tu škodu vedlé nálezu přísežných, kterúž jest vzal skrze to jímanie neb vězenie. A pro hanbu ukojí jej skrze prosbu dobrých lidí. A nadto bude li obžalovaný žádati, má přiséci na kříži, že jeho jímanie nepósobil jest zlú lstí.

O dlužníciech kapitola prvnie

Jeden mlatec na jednom z přísežných obdržal v súdu puol kopy gr., a když jemu chtěl rychtář základ opatřiti a zpuosobiti, požádal jest, aby hledal peněz v truhle přísežného, a ty penieze, poněvadž je obdržal, jemu vydati. I jest otázka, má li se to státi vedlé spravedlnosti. A konečně odpověděno jest, že tak, protož vedlé žádosti mlatce, jenž jest spravedlivá, rychtář se má zachovati. A jestliže peněz v skrýšiech a v truhlách přísežného nenalezl by, základ jemu dá, na němž má dosti mieti.

O dluziech muže a ženy

{pojme li muž bohatú ženu}marginální přípisek mladší rukou Vyneseno jest súdem, že vdluží li se muž a pro chudobu nemaje čím zaplatiti, pojme li ženu bohatú naprosto bez výmienky za manželku, zbožie toliko jí příslušného ku placení dluhuov prvé zašlých proti jejiemu odporu připuzen má býti vedlé spravedlnosti, nebo žena pojímajíc muže netoliko sama nad sebú, ale i nade vš[iem]text doplněný editorem zbožím zprávcí ustavuje a vladařem. Ale z zbožie dětí takové ženy týž muž otčím jich leč s jich povolením žádného placenie dluhuov nemá činiti. {pojme li žena chudá bohatého muže}marginální přípisek mladší rukou A pakli zase zpět žena chudá pojala by muže zbožie majícieho, z zbožie, jehožto nenie paní, aby dluhy platila, kteréž byla dřieve dlužna, nemuož býti puzena vedlé práva.

O obdržení dluhuov, k nimž se dlužník diel zná a diel odpierá

Usúzeno jest zde, jestliže obžalovaný pro dluh diel dluhu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).