Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25v26r26v27r27v28r28v29r29v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

práva od úřadu řečňovánie mají býti odlúčeni, aby dobří zlým tovarystvem nebyli poškvrněni. {A}textový orientátor Také řečníci nemají bezděčně nuceni býti proti svým příbuzným až do pátého pokolenie řečňovati, ani proti kmotróm, ani proti dědicóm, nébrž ani proti těm, jimžto skrze prodaj neb kúpenie manstvie {o řečňování proti pánóm}meziřádkový přípisek mladší rukou sú učinili, ani proti svým přirozeným pánóm, nebo přirozenému rozumu jest odporno, aby se ty osoby vespolek kterými nelibostmi popúzely.

{o žalobě nepodobné k vieře}marginální přípisek mladší rukou Znamenaj, ač by řečník neb žalobník veda žalobu řekl: {B}textový orientátor „Pane rychtáři, tak mi velikú ránu dal aneb tak mě těžce ranil, že sem od živnosti skrze to přišel k smrti“, obžalovaný bude zproštěn a nenie dlužen odpoviedati. Opět ač by potom týž žalobce z jiných ran rozličné osoby nařekl slušným obyčejem, ne jako dřieve, mrtvého se pravě, a oni jako dřieve otázku sú učinili, mají li žalobě mrtvého odpoviedati? Súzeno jest k straně služebníka žalobníka, poněvadž prvniemu poblúzení odolav v jiných žalobách, ne mrtvého, ale živého se býti vyznává obžalovaný, anebo o žalování mají k jeho žalobám odpoviedati. Přitom má znamenáno býti, že ač se svrchu píše, že žalobník a obžalovaný sami skrze se pře provodiece a před súd předkládajíce nemají mieti odvolávanie svých slov, jenž obecně slove holungcizojazyčný text, avšak ač se toho spočátku vystřehú, žádajíce od súdce toho jistého odolánie a rozmyšlenie a jiných věcí, kteréž řečníci předmlúvají pro polepšenie práva strannieho, tehdy bude li jiným to odpuštěno, tehdy mají vše, což slušie na řečníky.

Biřicové mzdě

{C}textový orientátor Bude li kto dán biřici a bude u něho přes noc, dá biřici 14 a ižádné jiné jeho věci biřic nebeř viece. Pakli by u něho nenocoval dada jemu 4 peněz, svobodně vyjde bez úrazu statku svého.

Řečník nemá řečňovati než od jednoho {né strany}meziřádkový přípisek soudobou rukou

{D}textový orientátor Súzeno jest zde, že žádný řečník v vraždě ani v jiných vysokých přech, jenž těla, zbožie a cti dotýkají,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).