Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<20v21r21v22r22v23r23v24r24v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

odpověděno býti k druhé otázce svrchnie o nepočestném člověku obžalovaném, a znamenáno má býti: Jestliže obžalovaný pro zlý skutek jednú najprvé přišel by před súd a jestliže by žalobce naň nedovedl a nebo že by naň duovodu neměl a nebo že by očistě se prost byl, ktož by koli potom z toho prvnieho podezřenie naň žaloval nebo před súd připravil, tehda kterakýmkoli obyčejem ta věc byla by súzena, nikoli nebude zavázán ku pokutě. {žalobník dvojím obyčejem padá při žalobě}marginální přípisek mladší rukou Slušie také znamenati, že žalobník zavodě {zaváže se}meziřádkový přípisek mladší rukou se svědky k duovodu na obžalovaného, dvojím obyčejem padá v své při. Jedním, že snad svědkóv nemá, aniž jich postavil, aniž jich muož vystaviti, a v takové příhodě dlužen bude pokutu vedlé usúzenie přísežných a vedlé rozdielóv zapověděných rozváženie. Druhým obyčejem, že ač jest svědky vystavil, avšak když jest měl přísahu činiti, tehda zpuosob přísahy změniv padl jest. A tak dosti jest na tom, že dlužen bude pokuty za přísahu, ale jiných nic. O tom hledaj níže při nápisech Obžalovaný z krádeže počtvrté muože li se očistiti a O pokutách a O mukách.

Proviněnie rodičuov má li přijíti na jich dědice a syny

{X}textový orientátor Ačkoli syn nenese nepravosti otce svého tak, aby pomstu trpěl za jeho vinu, avšak jestliže ze zlého činěnie otcova, jakožto z krádeže, z lúpeže a k tomu podobného, které věci k dědicóm, náměstkóm, nebo k jiným kterýmkoli vladařóm přislíbí nepravě, z těch věcí i praví dědici, {tiem}meziřádkový přípisek soudobou rukou jimž jest to bylo odjato, i jich potomní dědicové i všichni jiní, k nimžto potom by příslušalo, žalovati mohú plným právem. Potřebie však jest v takových zlých činění, aby prvotnie osoby, jimž se škoda stala, zjevně to osvědčily, ač z hodné příčiny žalobu svú k budúcím časuom odloží, nebo tak ty věci dědicóm bývají navráceny i od dědicóv jdú. {Z}textový orientátor Opět jestliže by otec buďto penieze a nebo jinú kterú obecní věc, anebo zbylo li jest co za ním z kterého {zuostane li co odcizeného za otcem, syn to zaplatí}marginální přípisek mladší rukou úřadu obecnieho, a on to k svému užitku obrátil, jemuž jest byl ten úřad poručen, tehdy také žaloba příslušie na dědice. O tom hledaj níže o vraždách a o mordéřiech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).