Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<24v25r25v26r26v27r27v28r28v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nepoškvrněné. Pakli má na sobě prvé jakú poškvrnu a to by tepruv naň dovedeno bylo, snad by právu svému poškodil. {a pohoršil}meziřádkový přípisek mladší rukou

O trojí žalobě pojednú na jednoho

{D}textový orientátor Obžalovaný potřikrát od žalobníkóv obvinněn pojednú, zdá se, že by taková žaloba ze lsti pocházela, a jestliže se očistí počtvrté, svědomie jich proti sobě nikoli trpěti nebude, nebo lest a oklamánie {úklad}meziřádkový přípisek mladší rukou žádnému {pomáhati}meziřádkový přípisek mladší rukou děditi nemohú, a protož ti žalobce svým zlým úmyslem slušně zklamáni budú.

Sedm svědkuov jest z podstaty práva k duovodu při {pro žhářství neb vinu k tomu podobnú}marginální přípisek mladší rukou

{E}textový orientátor Obžalovaný z žhářstvie aneb z viny k tomu podobné muož přemožen býti sedmi svědky hodnými, nebo počet sedmi svědkuov jest z podstaty práva. Protož jest li kto obžalován tieže nebo na hrdlo od obcí mnohých miest, nenie slušné, aby pro {množství}meziřádkový přípisek mladší rukou zbytečnost svědomie obce vždy bylo posilňováno, nebo svědomie obce některak jest podezřelé, nebo jeden skutek v jednom miestě a jednoho času učiněný stěžka muož poznán býti od množstvie obce. Protož věrohodnější bylo by svědomie přísežných jednoho miesta v některém zvláštniem skutku, nežli svědectvie přísežných ze mnohých miest o témž skutku, nebo jeden skutek od přísežných téhož miesta muož dobře porozuměn neb opatřen býti, ale aby od přísežných ve mnohých miestech též dobře byl opatřen tak, aby úplně byl poznán, to se zdá nepodobné k vieře.

O žalobě na žháře

{F}textový orientátor Obžalovaný pro pohróžky žhářstvie někto přemožen bývá sám třetí, jakož psáno jest ve mnohých práviech, ačkoli z skutku žhářstvie má býti sám sedm přemožen.

O řečníciech

{G}textový orientátor Úřad řečňovánie nemá pohrdán býti, poněvadž také ciesařská ustanovenie nebo práva témuž úřadu chválu vzdávají řkúce: Bojujíť zajisté dědicové {pomocníci}marginální přípisek soudobou rukou při, jenž v slávě {né}meziřádkový přípisek mladší rukou hlasy doúfajíc, usilujíc {ích}meziřádkový přípisek soudobou rukou obecniemu dobrému, naději i života bráně, a nic méně neprospievají

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).