Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dotýkají, nemuož od viece stran mluviti slova, než od jedné.

Urazí li jedno dobytče druhé

{E}textový orientátor Ač hovado urazé aneb zabije jiné hovado, drazšie by bylo než zabité a pán urážejícieho za škodu vedlé ceny dobrých lidí hotov by byl dosti učiniti, na tom má přestati vedlé práva. Ostatek o tom hledaj svrchu o žalobách pro zvěř pitomú. {pátého listu}marginální přípisek mladší rukou

O ortelování

Poněvadž známo jest o ortelování, že vedlé těch práv má súzeno býti, kterážto včas vydána konec by obdržala, ale ne vedlé těch, kteráž potom sú oznámena. A toto právo muož ke mnohým jiným věcem přidáno býti, leč by zvláště mělo se jeho býti varováno.

{F}textový orientátor Opět pomoc odolánie nenie vydána k obraně nešlechetnosti, ale ku pomoci nevinnosti, protož každému má dopuštěno býti odolánie pro nehodné a neslušné obtieženie, a zvláště ač takové obtieženie bylo by ke škodě právu odolávajícieho.

O povaze odolávajícieho po odsúzení

Nenie slušné, aby ten, ktož se odolává, stál na miestě, ani by s miesta nohú nehnul, jakož někteří chtie. {G}textový orientátor Nébrž ač chce, má jemu rozmyšlení dáno býti, chtěl li by či nechtěl se odolati.

Kterými slovy má býti odolánie

{H}textový orientátor Takto má předloženo býti odolánie k vyšému právu: Pane rychtáři, ortel proti mě od přísežných vynesený štrafuji, hotov jsa {poddávaje se}meziřádkový přípisek mladší rukou aneb zavazuje se, že mi bude přinesen lepší od toho miesta, odkudž má z práva býti. A to má býti rozuměno o orteli nepsaném. {ného práva}marginální přípisek mladší rukou {t. o orteli, kterýž vynesen jest ne vedlé psaného práva}meziřádkový přípisek mladší rukou

Pakli jest výnos z práva psaného, takto má řéci: Pane rychtáři, nález / ortel, kterýž přísežní z práva psaného proti mě sú vynesli, s odpuštěním jich poctivosti naději se, že jest pošel ze zlého rozumu práva psaného, a protož odolávámť se, od něho žádaje, aby hned bez meškánie vznesen byl k vyslyšení knížeciemu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).