Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<26v27r27v28r28v29r29v30r30v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

od něhožto vydáno jest to psanie, poněvadž tomu příslušie rozum právu dávati, ktož je skládá. Opět v tom odolání neb v té mieře nic nemá býti v té při obnovováno ani přimiešeno.

Zpuosob vznesení ortele

{I}textový orientátor Ortelovánie a příčina jeho krátce a rozumně má býti vzneseno ku přítomnosti toho, k komuž se jest stalo odolánie, a všelijaké prodlenie při té věci má býti ukráceno.

Odolánie druhdy nenie platné

{čas, v němž má lepší ten, kdo se odvolá, ortel přinésti}marginální přípisek mladší rukou {K}textový orientátor Ktož se k vyšému právu odolá, nedovede li svého odolánie v šesti nedělech zběhlých, leč by hodná překážka byla, jako za toho, ktož se neodolá, má jmien býti. A rychtář přes to odolánie v té při tak se měj, jakož se má mieti vedlé práva, a to pro bázeň snadně odolávajícieho. {ortel buď čten tomu, ktož se odolá, než buď na krále znesen}marginální přípisek mladší rukou Budúcí také zpuosob odolánie dřieve, než by ten, ktož se odolá, proto na cestu se vypravil, skrze rychtáře a přísežné má jemu slavně zvěstován býti.

{L}textový orientátor Opět ač ten, ktož se odolá, {odolávající kdy má / nemá tresktán býti}marginální přípisek mladší rukou v té mieře dopustivši se jaké viny, ten skrze rychtáře vlastnieho bez odporu toho odolánie muož tresktán a trápen býti.

Opět ač by ten, ktož se k vyšému právu odolá, po tom odolání pro zavinněnie před tiem učiněné od přísežných snad chtěl obtiežen býti, opět jakož od podezřelých slušně muož se odolati a žádné pokuty peněžité pro to nemá trpěti.

{kdy nemá / má dopuštěno býti odolání}marginální přípisek mladší rukou {M}textový orientátor Opět nenie li hodná příčina odolánie, tehda odolánie k vyšému právu přestává. Ortel vynesený bez psanie {ní}marginální přípisek mladší rukou a bude li odolán, daremní jest a marný. Pakli jest vynesen z psaného práva a písmo rozličný rozum zavierá, odolánie má dopuštěno býti, ale jiné jest, ač toliko jeden rozum zavierá. Ač se odolává ten, jemužto nepříslušie, nemá slyšán býti.

{N}textový orientátor Opět ač ten, ktož se výše odolá, pokáním hnut jsa zase se odolá, skrovnú pokutú od súdce tresktán má býti. {odolání zločincuov}marginální přípisek mladší rukou {O}textový orientátor Odolánie zločincuov sú marná, leč by jako pochybenie bylo při jich provinnění, tehda při skutku nemá kvapno

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).