Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a zvláštniemu užitku, než jakoby pro užitky každého, zvláště štítuov, prušplechóv a mečóv užívati, rodičóv a vlasti zachovávajíce. {H}textový orientátor Protož známo jest, že úřad řečnictva ve všech súdiech jest potřebný, avšak by {ly}meziřádkový přípisek soudobou rukou li by strany svrchované takové opatrnosti a výmluvy, tehdy moci budú sami osobně řečňovati, odpuštěnie však {od}meziřádkový přípisek mladší rukou rychtáře sobě uprosiece, {I}textový orientátor protož každý člověk muož slova řečníka svého, od súdce jsa otázán, nebo tvrditi nebo jim odepřéti. {O zavržení řečníka jednoho a přijetí druhého}marginální přípisek soudobou rukou Zavrha také toho řečníka, {K}textový orientátor muož hned jiného přijieti s odpuštěniem rychtářovým. Řečník také pohrzený {podezřený}meziřádkový přípisek mladší rukou, ač strana žádá, {L}textový orientátor nemá býti dopuštěn k řečňování. {Řečník nemá puzen býti k řečňování}marginální přípisek soudobou rukou Opět žádá li řečník zbaviti se řečňovánie, {M}textový orientátor rychtář jeho nemá k tomu nutiti, a to oderčenie řečníka žádné škody straně nečiní, proti kterej jest byl. {Prosíta li dva 1 řečníka}marginální přípisek soudobou rukou {N}textový orientátor Opět prosíta li dva jednoho řečníka, první jej obdrží.

{O}textový orientátor Opět jestliže by řečník před hodinú súdu od jednoho z stran najat byl, tehda bez odpory prosby druhého řečňovati bude. Opět súdce má patřiti, {P}textový orientátor aby chudým nebyla újma na řečníciech od mocných, nébrž z úřadu svého nemajícím řečníka má zjednati.

{o odložení pře k žádosti strany}marginální přípisek soudobou rukou {Q}textový orientátor Opět ač dva řečníky máta před súdem státi a řečňovati a neměli jednoho z kterékoli příčiny, tehda k žádosti druhé strany má cíl a čas k stání prodlen býti. {R}textový orientátor Opět bude li kto narčen jako mordéř, nemá jemu řečník odepřen býti.

O záplatě řečníkóv {písařuov}meziřádkový přípisek mladší rukou a úředníkóv

{S}textový orientátor Záplata a mzda písařóv, řečníkóv a jiných úředníkóv má býti uskrovněna vedlé svědomie přísežných. Opět ač strana žádá proti odporu řečníka, má jie pomocník dán býti.

O mnohých řečníciech

{T}textový orientátor Jedna strana muož sobě zjednati nebo najíti viece řečníkóv, toliko když by to nebylo z pychu neb všetečně, tak aby strana druhá řečníka nebyla zbavena. {Řečník nebuď dán zjevnému zločinci}marginální přípisek soudobou rukou {U}textový orientátor Opět zjevnému zločinci ač by žádal ustavičně, řečník má odepřen býti. {Ženy neřečňujte}marginální přípisek soudobou rukou {V}textový orientátor Opět ženy, ač by byly rozumné a výmluvné, však nemají k řečňování dopuštěny býti. {Zlopověstní též}marginální přípisek soudobou rukou {X}textový orientátor Zlopověstní také a přestupníci

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).