Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ke všelikakému prožalování žalobníka obžalovaný odpieraje neb povoluje má odpoviedati, dostatečno jest, aby ženy sprostně odpoviedaly a prostú přísahú se očistily. Protož poněvadž při úhlavních vinách potřebie jest jasnějšieho duovodu nežli při měsckých přech, když žaloba jde na koho z čáruov a z jiných k tomu podobných žertuov, jenž nezjevně, ale tajně se dějí, přizřeno býti má k těm věcem, kteréž plodí zlé domněnie, totiž byla li jest která z těch žen kuběna kterého muže, a jestliže jest snad před lidmi věrohodnými o témž muži řekla, jestliže tohoto a tohoto neučiní, a nebo nepřestane li těchto a těchto věcí, chci mysliti o jeho bezživotí, zvláště pak obierá li se s čáry, a v takovém skutku byla kdy polapena, tehda taková žena k súdu jsúc připověděna potřebuje, aby jako vražedlnice s svědky se očistila. Nebo ne ve všech přech potřebie jest jednostajných duovoduov, nébrž vedlé rozličnosti při duovod a očista slušně mění se.

Komuž ženu ulúdie, ten z toho osobně má žalovati

{L}textový orientátor O tom pováženo jest, že dobře slušné jest, aby žalobník v takové při ne skrze řečníka, ale sám osobně žaloval.

O žalobě podacieho práva

{M}textový orientátor Jestliže by byl odpor mezi stranami o právu podaciem, protože to sluší k duchovniemu právu, protož duchovním právem má býti rozsúzeno.

Muož li vyobcovaný žalovati v súdu

{N}textový orientátor Vyobcovaný v světském súdu žalovati nemuož, leč by snad jinak bylo v súdu duchovniem.

Má li obžalovaný vždycky odpoviedati žalobě {na}meziřádkový přípisek mladší rukou dědice

{O}textový orientátor K tomu odpověd: Poněvadž proti té straně kte {ráž není vyslyšena,}meziřádkový přípisek soudobou rukou; * škrtnuto písařem „rá neslyší“ {ale}marginální přípisek mladší rukou kteráž toli {ko}meziřádkový přípisek soudobou rukou právě k slyšení by přišla odpierajíci, nemá býti súzeno také, poněvadž z obecnie řeholy práva měsckého obžalovaný žalujíciemu povoluje anebo odpieraje měl by odpoviedati, tehda žena a dědicové nemají vedlé práva k žalobě odpoviedati.

O výmienkách žalobníka

{P}textový orientátor O tom znamenáno má býti: Ač rychtář a přísežní o těch věcech budú svědčiti, kteréž jest žalobník při výmienkách předložil, tehda obžalovaný nemuož řečníka mieti a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).