Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<23r23v24r24v25r25v26r26v27r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

má smrtedlnú muku trpěti. A znamenáno má býti pilně, že v těžkých přech, jako jestliže by kto vraždu učinil {o vraždě před přísežnými}marginální přípisek mladší rukou před očima přísežných aneb že by před súdem pokoj skutkem zrušil a nebo protiví se súdu a nebo jinú takovú {ktož se súdu zprotiví neb pokoj skutkem ruší}marginální přípisek mladší rukou neslušnost učiní, již řečený obyčej se zachovává, totiž že obžalovanému, ač žalobce prosí, řečník nebývá dán, ale hned jako přemožený má odsúzen býti.

O výmienkách obžalovaného

Usúzeno jest, ač obžalovaný muož žalobníka {Q}textový orientátor přemoci svědomím dostatečným, jakož zpuosob práva žádá, že by prve pro zlodějstvie znamenité pokuty platil, on toho má užiti a nenie dlužen k jeho žalobě odpoviedati, kteráž se drží domněvá a všetečná, nebo lest a lstivost {neb zklamání}marginální přípisek mladší rukou žádnému nemají děditi, nebo ktož jest byl jednú zlý, vždycky potom jest ve zlém domnění.

Žalují li z vraždy na rychtáře neb na konšela, kto má to súditi

Bude li žaloba na rychtáře z vraždy, má li on sám súditi {a má li na súdu seděti}meziřádkový přípisek mladší rukou {R}textový orientátor to či kto jiný? Odpověd, že bez odporu i jakýchkoli výmluv rychtářových výmienka žalobníka jako rozumná má dopuštěna býti, protož pro uvarovánie zlého domněnie rychtář nemá ani v súdu seděti ani úřadu svého jinému poručiti, než přísežní pro tu vraždu mají rychtáře voliti osobu obecní stranám k tomu súdu dobře příslušící.

Opět v jiné příhodě znamenaj: Když by rychtář chtěl žalobu vésti jako jelikož rychtář, otázka o tom? Usúzeno jest, že i v takéj příhodě výmienka té věci jest sstálá a spravedlivá, protož v takové příhodě, v které rychtář a přísežní spolu žalují i žalobě odpierají buďto sami skrze se neb skrze jinú osobu v tom vloženú, nemohú spolu a pojednú žalovati i úřadu svého zvyklého vésti, nebo nenie spravedlivé, aby někto společně i žaloval i odpieral i súd vynášel.

K žalování žádný nemá puzen býti, leč by počal žalovati

Také jest li kto obžalován z které viny od jednoho žalobce, {S}textový orientátor od jiného z též viny nemuož obžalován býti, avšak jestliže z jednoho súdu viece vin pošlo by, tehdy od jednoho z jedné viny a od jiného z jiné viny muož někto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).