Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<19v20r20v21r21v22r22v23r23v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

{S}textový orientátor V tej příhodě pilně má býti znamenáno, když ten služebník uvazoval se v zboží pána svého, kterýmžto zbožím jménem pána svého kupčil jest, měl li jest co svého vlastnieho orkáfu, a jestliže jest měl, tehdy nejprv zaplatie, což jest pánu vinovat, potom počteno má býti, co ten služebník obrátil jest na potřeby pána svého, a z toho pán k žalobě služebníku slušně má odpoviedati, a ta potřeba panská má rozuměna býti netoliko to, což s jeho volí v jeho potřebách služebník jest vrátil, ale také což snad bez vědomie páně služebníka na jeho potřebné věci jest naložil, jakožto když by peniez vypójčuje dlužníkóm jeho zaň by zaplatil, anebo stavenie opravil, kteréž by se chtělo bořiti, anebo ač by čeledi potřeby k jiedlu kupoval, anebo dno, aneb jinú kterúkoli potřebnú věc ač by kupoval, nebo ty a těm podobné věci zjevně od služebníka dovedené pán jemu dlužen jest navrátiti úplně plným právem.

O žalobě a odpoviedaní urozených lidí zemskému súdu poddaných

{vladyky}marginální přípisek mladší rukou Ačkoli urození neb vladyky k súdu zemskému měli by připraveni {pověděni}meziřádkový přípisek mladší rukou býti, avšak mají li dědictvie v městech a zboží, s toho mohú žalovati a žalobám mají odpoviedati.

Při žalobách potřebné li jest osvědčenie druhé žaloby

{U}textový orientátor Bude li kto narčen z jedné viny a žalobník maje k němu druhú vinu neosvědčí li toho, otázka: Co by při tom bylo za pravé? Odpověd: poněvadž při prvnie žalobě nenie osvědčena druhá žaloba, tehda obžalovaný nebude k nie odpoviedati, ale v měsckých přech opřisá li kto osvědčenie a oznámenie, k budúcím žalobám snad neškodí.

Žalobník a obžalovaný zlé pověsti

{V}textový orientátor Při žalobách má hleděno býti, kteraké pověsti jest žalobce a kteraké obžalovaný a kterakým úmyslem žalováno je, pro lúpež li, ze cti, {aneb bezpráví}meziřádkový přípisek soudobou rukou či pro vyhledánie pravdy, či pro duovod, či pro očištěnie, a padlí li sú svědkové v přísaze anebo jiný nedostatek trpí li, nebo vedlé těch věcí pokuty bývají uskrovněny, a potřebie jest pilného rozmyšlenie při žalobách, nebo má spatřeno

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).