Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a o jich zboží.

O žalobě duchovních lidí

{A}textový orientátor Poněvadž duchovní člověk prelátu svému poddaný ani vládne svým vlastním, {vlastenstviem}marginální přípisek mladší rukou aniž užívá své svobodné vuole, tehda bez odpuštěnie opata a staršieho svého k žalobě {z}meziřádkový přípisek soudobou rukou dědictvie nemá dopuštěn býti vedlé práva.

Žaloba z vraždy komu příleží, dětem li či ženě, když sú nesvorní

{B}textový orientátor O tom znamenáno býti má, že žaloba dětinská předložena má býti žalobě ženské z vraždy muže jejieho, protož v tom žaloba dětinská mocnějšie jest než žaloba ženy, nebo žena muož jiného muže pojieti, ale ty děti nemohú jiného otce mieti.

O žalobách z vraždy a o jiných rozličných příbězech při vraždě

{C}textový orientátor Znamenáno má býti, že rukojmie z vraždy zavázáni mají býti v summě padesáti funtuov, jenž činí 30 kop a výše, z nichžto třetina rychtáři, třetina žalobníku a třetina městu má dána býti. Opět znamenaj, že rukojmie za obžalovaného z vraždy nemají býti hlav zbaveni, ač snad obžalovaný padna v své při utekl by, ale toliko 30 kop zaplatí. Protož jestliže by kto z viery, milosti neb lítosti slíbil za koho, jenž jest obviněn z přestúpenie, pro něž by měl smrt trpěti, takového rukojmie pro utečenie onoho zbavenie života viece jest ukrutné než spravedlivé.

O utečení vražedlníka

{uteče li vězeň postavený na právě}marginální přípisek mladší rukou {D}textový orientátor Opět jestliže obžalovaný z vraždy skrze nedbanlivost rychtáře a žalobníka, že sú jeho nepilně ostříhali, ušel by od súdu, prost jest rychtáře i žalobce svého, nebo což jest na něm bylo viery jest nezrušil. Neb k vězni aby život zachoval slušie, ač muož z okov i žaláře utéci, poněvadž bdícím, ale nespícím práva spomáhají. Protož který sú nedostatek vzali rychtář a žalobník z utečenie obžalovaného, to mají své neopatrnosti připsati, a nad to pak, poněvadž rukojmie za toho obžalovaného uteklého rychtáři i žalobníku dosti sú učinili, nenie slušné, aby ten obžalovaný k druhému dosti činěnie držán byl, nebo jakož Buoh, jenž jest nejspravedlivější, nemstí podvakrát toho téhož, tak súdce

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).