Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<28r28v29r29v30r30v31r31v32r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nebo nedopustí rozum, aby strom byl jiného, nežli toho, v jehožto zemi kořene jest pustil, a protož strom bliz končin {k mezi}meziřádkový přípisek mladší rukou sazený pustí li kořene do súsedského okna dna, obecnie buď.

O stavovánie hovad, rúcha a zbožie vlastních, cizích, puojčených, zastavených neb prodaných

{M}textový orientátor Staré právo jest, že obstavenie krav, koní a jiných věcí čas obecnie války pod korúhví neb v odpovědi kniežecie vzatých daremnie jest a prázdné. {N}textový orientátor Opět věci panské v moci sluhy neb vladaře pro dluh, kterýž jest sluha vinen sám za se, nemohú býti obstaveny, ale pro dluh panský mohú, a bylo li by to stavovánie v cizím súdu a zvláště nepříleží li právu, pod nímž pán těch věcí obydlé své má, ač by se stalo od obstavujícieho, jenž sédlo má se pánem toho zbožie v jednom súdu aneb jest spoluměštěnín nebo súsed, avšak ještě týž pán s tiem, kto jest obstavil, má přijieti k tomu súdu, v kterémž sú jeho věci obstaveny, pro jejich vypravenie.

{O}textový orientátor Opět ač pán své zbožie ne po služebníku a vladaři, ale po některém svém súsedu neb spoluměštěnínu, jenž také má své vlastnie zbožie, poslal by do města jiného súdu, tehda jest li to známo neb před dobrými lidmi o poslánie a poručenie toho zbožie prvé osvědčeno, ač by pak při tom, jenž jest zbožie přivezl, bylo obstaveno pro dluhy, jenž jest sám zase dlužen, neb pro některé proviněnie, jehož se dopustí, by pak i řekl, že jest to jeho zbožie, ještě takové obstavenie pánu toho zbožie žádné škody nezplodí. Nebo by neprávě pán pro zásluhu neb provinněnie neb pro křivé vyznánie toho, jenž jest zbožie přivezl, vlastnieho zbožie zbaven byl.

{P}textový orientátor Opět ač by věřitel i dlužník oba z téhož súdu {ostaví li súsed súseda pro dluh na jiném právě pokutú trestán buď}marginální přípisek mladší rukou; * jinou rukou byla usedlá a věřitel potupě rychtáře vlastnieho, dlužníka, jenž k dostání ku právu jistý by byl před cizím rychtářem, obstavil by, i tiem, což veze, pro takové potupenie (leč by hodnú příčinu, kteráž jím k tomu hnula, pověděl) pokutu peněžitú zaplatí, kterakúž by jemu přísežní uložili. A nemá býti taková pokuta šacována k tak mnohu, ale vedlé svědomie vlastnieho přísežných osob a příčiny obstavenie znamenaných muož jinak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).