Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<21v22r22v23r23v24r24v25r25v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

časný má činiti týmž obyčejem. Pro takové však zproštěnie, jímž obžalovaný život svój jest zachoval, nemá jemu býti dopuštěno, aby se vrátil do toho města, odkudž jest ušel, leč by za duši zabitého vedlé zpousobenie dobrých lidí putováním a milosrdnými skutky vedlé své možnosti dosti učinil. Ale rukojmie, aby neužili zlým slibu svého pro pokutu, kterúž sú zaň zaplatili, moci budú obžalovaného zapsati anebo jiným obyčejem jej k zaplacenie připuditi s pomocí a radú přísežných a rychtáře.

Žalobník z vraždy kdy a kterak své právo tratí, znamenaj

{F}textový orientátor Když žena ani dědicové zabitého za dlúhý čas ani křiku ani zjevného oznámenie z vraždy nečiní a mohúce, a nižádné osvědčenie před súdem, že uptajíce se na vražedlníka chtěli by vedlé zpuosobu práva prožalovati, a v tom času při súdu stojíce to by zamlčali, tehda práva svého žalovánie z vraždy ztratili sú, aniž jest potřebie tomu vrahovi z toho potom jich žalobě odpoviedati. Protož jedna vražda jako jedna pře dostatečně jednú žalobú se dokonává, dědicové také i žena zabitého od svého práva svú nedbanlivostí sú padli, nebo jako člověk to mluvě, což má zamlčeti, též zamlče to, což má mluviti, před súdem odřieká se práva svého.

Žaluje li jeden na druhého řka, že by byl příčina vraždy

{G}textový orientátor Tři věci při tom bývají. Prvnie: jestliže Petr obžalován jsa z vraždy a on z toho odpoviedaje, k dosti učinění podvolil se jest na ubrmany, skrze to jest za vinného zuostal vedlé vyznánie Pavlova, vedlé zprávy práva nemuož z toho zproštěn býti, leč by strana odporná a súdce k tomu přivolili. Nebo jestliže by takové vyznánie moci nemělo, tehda nepřítomný a ten, jenž jest z vraždy utekl, za přítomného a za vězně, žebrák za bohatého, anebo jiný v duostojenství usazený jakožto vyšší a mocnější za nižší a sprostnější osobu z vraždy a nebo z jiného těžkého a k tomu jiného podobného účinku mohl by se vinného nazvati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).