Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pro něžto žalobník nemoha tomu dosti učiniti, spravedlnosti nemohl by dosáhnúti.

Když by dva byli vražedlníky a žaloba toliko na jednoho

Ač přietelé {a}meziřádkový přípisek mladší rukou zabitého žalují toliko na Petra z vraždy a učinil li by, očistí lúpeže ze cti neb bezprávie vedlé obyčeje na Petra jako na jisce vinného, Petr má z vraždy odpoviedati bez odporu žaloby na Pavla, kterážto žaloba, ač před Bohem byla jest spravedlivá, snad však před lidmi nemuož býti nikterakým obyčejem bez poškvrny podezřenie.

Psanec vyznaje se z vraždy sám bez žaloby duchovnie pokutu trp

O tom tak zuostáno jest, že poněvadž žaloba jedné vraždy na jednoho obžalovaného skrze odpoviedanie téhož obžalovaného a zproštěnie dostatečně se skonává, poněvadž z již řečené vraždy vedlé spravedlnosti zproštěn jest, nenie slušné, aby druhý, na něhož jest žaloba neprošla, rychtáři kterú pokutú byl vinovat, ale jestliže se zná vinen býti vraždú, takže se vyznává skrúšeným srdcem, utec se k tomu, ktož v duchovenství ukládá spasitedlné pokánie. Pakli by z mordu, z zlodějstva a k tomu podobného hřiechu hanebného skrze někoho naň vyznánie se stalo, přísežní pilně pomyslé, kteraký mají súd vydati.

O žalobě z vraždy na dvě ženě skrze čáry zjednané

{K}textový orientátor Když jest umřel některaký mládenec, tehda otec jeho žaloval na dvě ženě, pravě, že skrze jich čáry syn jeho sšel jest, jakož slyšal z ust syna, když na smrtedlné posteli ležal. K tomu úsudkem odpověděno jest, že bez odporu seznánie mládence a žaloby otcovy budú li duovodové ženští nalezeni praví, nenie rozumné, aby odpoviedali tak, jakož se odpoviedá z vraždy, avšak že obecnie řehola práv měsckých die, že

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).