Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chce li, muož žalovati i odpoviedati.

O žalobách pro domácie hovada, urazí li koho

{D}textový orientátor Staré právo měscké jest, jestliže kuoň, vuol, kráva, kanec, vepř nebo kozel, skopec neb jiné zvieře domácie pitomé koho urazí, pán téhož hovada, chce li, muož se jeho odepřéti. Pakli chce, muož v súdu za to odpoviedati. Pakli nechce to hovado, buď přisúzeno uraženému za pokutu dosti učiněné. {o divoké zvěři}marginální přípisek soudobou rukou Ale jinak jest o divoké zvěři a hovadech lesních, jakož sú lev, jelen, vlk, medvěd a k tomu podobná, jenž slovú neskrocená a jenž někdy okrotnú. Jestliže kúší, tepú nebo trhají a učiní komu škodu, o to vedlé žaloby a duovodu žalobníka a obžalovaného súd má vynesen býti pravdě příslušející.

{E}textový orientátor Uloženo jest vedlé dobrého obyčeje, že v měsckém právě i v uobecním zachovává se, že všelikému hosti vedlé jeho žaloby ve třech dnech pořád zběhlých má se spravedlivé státi, měštěnín však některého knížete, jenž jest pod knížetem naším, v našem právě neslove host, nebo tenť slove host, ktož jest člověk s panství některého knížete, jenž nenie poddán kniežeti našemu. {kto slove host v zdejším právě}marginální přípisek soudobou rukou Opět země rozdělené činí hostí, ale ne krajiny, protož znamenaj každého člověka býti hostem u nás, jenž v jiné zemi než v naší obydlé má a sídlo, nebo rozdělenie jedné země od druhé činí hostí, ale ne panstvie.

O žalobě z dluhu buď na živého neb na mrtvého

{F}textový orientátor Ačkolivěk ve vsech od sedlákóv se zachovává, že umrlec má na právě státi, aby z dluhu byl narčen, avšak to nemá držáno býti za spravedlnost, ale za zlý obyčej, protož žaluje li kto z dluhu na živého neb na mrtvého, jestliže prostě žaluje a obžalovaný popierá, tehda se prostě očistí, pakli žaluje s svědky, tehda obžalovaný s svědky také má se očistiti.

Žalujeta li dva před súdem {ci}meziřádkový přípisek soudobou rukou, kterému prvé spravedlivé má se státi {a též rozuměj i o vstúpení do rady}meziřádkový přípisek soudobou rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).