Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ačkoli žalobce v měscké při tři, ale v hlavnie při viece nežli tři mohl by spolu v témž súdě žalob učiniti, avšak žádá li súpeř neb obžalovaný skrze rychtáře svého, hned k jedné žalobě má jeho odpověd slyšána býti. A když tu vyslyší a dokonce rozsúzena bude, budiž jemu předložena druhá, kterážto též zjednána, potom též staň se i o jiných napořád.

O žalobě přísežných

Jestliže by obžalovaný chtěl ujíti {by zproštěn býti}meziřádkový přípisek mladší rukou žaloby přísežného neb konšela skrze očištěnie, netiež se očistiti, než jakoby naň člověk obecní nepřísežný toliko v nápodobné {jednostajné}meziřádkový přípisek mladší rukou při žaloval.

O rozmnožení žalob

Muož li člověk třmi žalobami z dluhu jsa zaměsknán {narčen}meziřádkový přípisek mladší rukou jednú obecnie odpovědie bez škody tak, aby pře neztratil, odpověděti, k tomu jest odpověd: jestliže obžalovaný při odpovědi propovie slovo, jenž zavierá všelijaké zapřenie, jako v příkladě die li: nic jemu nejsem dlužen, dobře jest odpověděl a pře jest neztratil, bez překážky však tohoto, aby třem žalobám žalobníkovým dosti učinil, skrze tři přísahy se očistí, a to rozuměj, ač žalobník žádá, pakli by mlče to pominul, obžalovaný prostú přísahú zproštěn bude.

Kterak žaloby mohú odvolány býti

Všelijaké žaloby, kteréž bývají kdežkoli, mohú odvolány býti, krom těch, kteréž bývají prožalovány před čtyřmi lavicemi súdnými, nebo tu všelijaké žaloba jmiena bude za sstálú. {Ktož zapře dluhu, ktož se zná v dluhu}meziřádkový přípisek mladší rukou A ktož by koli na druhého žalobu učinil z puol hřivny neb z menše a byl by pohnán jednú a zapře dluhu, od toho dne za čtrnádcte dní přísahú potvrdí zapřenie svého. Pakli se sezná ve čtrnádcti dnech, věřiteli zaplatie, a neučiní li toho, tieže bude tresktán, totiž dá rychtáři puol věrdunku. {dlužník li či věřitel má přisáhati}meziřádkový přípisek mladší rukou A jestliže která žaloba projde na koho z dluhuov, ten ktož odpoviedati má, lépe se muož na kříži očistiti, nežli by jej žalobník mohl přísahú přemoci. A též buď i o každé prosté žalobě.

O žalobě hostí

{Jako by chtěl řéci, že obviněný má lepší právo přisáhati než žalobník, leč by obviněný řekl, z čehož mě viníš, chciť to dáti, smíš mi za to přisieci}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).