Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

všecko vyslovili, co jimi hýbá, ale dostiť jest, aby takové věci v jich svědomí pilně přemietajíce, ortele vynášeli krátkými slovy a prostými.

O obyčeji spisovánie orteluov

Slušné jest přísežným nálezu samým mezi sebú tajně spisovati neb skládati, neb sú přisáhli každému spravedlivě činiti, poněvadž častokrát vyslyšiece duovody stran v súdu, namiesto tajně pro nález ortele obcházejí strany a rychtáře před súdem pozuostavujíce, nebo neslušie jim také těch duovoduov bez přítomnosti stran spisovati, když chtějí, avšak že vždycky přísežní mají se varovati, aby nebyli v podezření, žádají li strany konce před nimi a před jich řečníky mají psáni býti. Ale rychtář jediné, leč by ortel pro něho, pro jeho práva a pokuty byl by hledán, k předřečenému spisování dopuštěn býti nemá jako podezřený. A také když rychtář o to, což se odsúzenie a pokut jeho dotýče, žádá dopuštěn býti k vyššiemu vyslyšení, tehda písaři práva jeho i přísežným, kteříž k vyššiemu právu a k rozsúzení to vznášejí, z svého vlastnieho měšce dosti má učiniti i na ztravě. Ale oplacení jiných ztrav, jiných orteluov neb odsudkóv má držáno býti, aby je platil ten, ktož v při padá neb ktož při ztratí.

O vznášení orteluov

Jestliže přísežní na náklad stran ortele neb výnosy k vyslyšení neb zkušenie svých vyšších vznášeli by, žádají li strany, tehda pod mocí své přísahy vyznají, že by to čili toliko pro naučenie spravedlnosti a ne pro jinú kterúkoli příčinu.

O odvolání ortele neb výnosu spravedlivého a placení škod

Ktožkoli před přísežnými a před súdem ortel neb nález vynesený odvolal by, řka se chtieti lepší naleznúti neb uvésti, neučinil toho hned bez prodlenie, kterací nákladové vzejdú o tu věc, on je zaplatí. A nad to stane svému rychtáři v pokutě šedesáti šilinkóv a každému přísežnému ve 30 a ti šilikové sú krátcí.

O ortelech a právu zavitého súdu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).