Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

na předpověděném zápisu, a práva k žádosti osoby pójčených súd měscký i vedlé zpuosobu práva i zápisu k užitečnému obecniemu, k kterýmžto věcem osoba zapsati se nemohla, má zapověděna býti, aby tak se zavazuje slibu, zavázanie aby nenaplnil ani konal. Pakli by dobrovolně chtěl naplniti buď odpuštěniem, nebo jediné leč by právo a zápis obecní překážel k zachování slibu svých listuov, súdem byl by připuzen, a podobnéť jest, poněvadž jest obecné právo, aby žádný pro dluh života neměl zbaven býti, ačkoli někto nezaplatil by dluhu, kterýž jest slíbil zaplatiti pod ztracením hlavy, avšak takový s pomocí rychtáře stane li se nad ním súd, na muky smrti nemá vydán býti.

O odepření svědkóv

Ktož před súdem slavně odpierá svědkóv k vyvedení, svědkóv v též toliko při, leč by co nového, jenžto potřebuje zvláštnieho duovodu, zašlo, zbraňován bývá.

Dluh nemuož rejistry doveden býti

Když kapitola některakého kostela skrze rejistr, v němž úrokové kanovničští popisovali sú se, chtieše dovoditi na domu měštěnína jednoho tolika kop platu, usúzeno jest konečně, že prostými rejistry neb spisy, leč by pečetmi přirozenými potvrzeni byli neb svědectvím jednoho, a duovodem rozumným bylo potvrzeno, nic nemuož potvrditi.

Kapitoly o výnosiech neb o nálezu panském a ortelech

Ačkoli užívanie a obyčeje nenie moc najmenšie, nikdy však pravdě neb právu nenie ke škodě, leč by obyčej byl rozumný a hodně předešlý, nebo takový škodí právu. A jestliže z takového obyčeje rozumného ortel neb súd byl vynesen, máť moc, aniž jemu muož odepřeno býti. Pakli by z obyčeje nerozumného byl vynesen, slušně muož býti odvolán.

O obyčeji a řádu vynášenie nálezuov

Při vynášenie nálezuov nenie potřebie, aby přísežní

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).