Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A odpověděno jest konečně, že nic, nebo velikýť jest rozdiel mezi těmi slovy slibuji a naději se, nebo slibuji zavierá v sobě jedinkú stranu příští, ale tej věci, kteréž se naděje, strach jest, by věc odporná nepřišla. Čas také, v němž lidé vcházeti a vychoditi pravie se, ne celú noc, kdežto lidé odpočívají, ale některú její stranu vedlé obecnieho výkladu znamenává.

Kapitola o zapsáních a psanciech vuobec

Vedlé rozličnosti pře a súdu póhon předcházé zapsánie rozličnie, nebo v prostých súdiech ve třech čtrnádcti dnech třikrát bývá pohoněn, leč by pře byla mordéřská, nebo tehda puohon téhož času skrze slova třikrát předložen bývá a hned se děje zapsánie. Ale v zavitých súdiech za tři dny ustavičnie pořád psanec pohoněn bývá a čtvrtý den zapsáním bývá odsúzen, a jestliže by psanec po trojím puohonu v súdu se postavil, bez dalších rokuov a súduov k otázkám neb k žalobám obyčejem očištěnie, obráněnie neb jiným obyčejem, jakž se jemu viděti bude, odpoviedati bude.

O hodině zapsání

Tomu, jenž má zapsán býti, slúží toliko hodina neb čas, dokudž rychtář na súdě sedí, čtvrtý súd a necelý den.

O psanciech, zvláště všady li sú psanci, když sú zapsáni v jednom městě

{Psanci nejsú na každém místě, když jsú zapsáni na jednom místě neb krajině}marginální přípisek mladší rukou Zapsaní a zvláště v počestných přech nezvykli sú od stara dávna jakožto psanci a všech práv zbavení měsckým právem odsúzeni býti, nébrž ano jiným osobám stánie, žalovánie a obráněnie v súdiech se neodpierá, protož ti, jenž listy nosie, takové psance nařiekajíce v kterýchžkoli věcech přísahy bez práva neb křivdy mají zproštěni býti. {psanec narčený zprosta přísahú očistí se}marginální přípisek mladší rukou A jestliže by zapsáni v jiné zemi zde z vraždy prostě narčen

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).