Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

byl, prostú přísahú se na kříži osobně očistí. Pakli by narčen byl s svědky a obžalován, tehdy musí se s svědky obrániti. A pakli by v přísaze neb k obránění byl nedostatečen, hlavním ortelováním byl by tresktán, t. hlavy zbaven. Protož když se die, že přísežní mohú krom svého vlastnieho súdu skrze listy o psanciech svědčiti, to má zvláště rozuměno býti o přísežných, o súdciech užívajících téhož práva, ačkoli také k utvrzení pokoje a od zlých činuov a neřáduov proti neposlušným mnohá práva chtějí, že zapsaný v jednom miestě neb súdu přijde li na jiné miesto, za psance jmien má býti, avšak ze zlého obyčeje, jenž jsa přestupce práva, své ratolesti rozšířil jest daleko, na málo miestech se zachovává. Protož také z starého snad, jenž dobrý, neb u obyčeje měsckého zapsánie súdu časuov neb rokuov súdu nepřestupuje, nebo jakož pokoj skrze rychtáře měsckého zapověděný z končin súdu toho nevieže, též ani zapsánie přes meze súdu se nerozlišuje.

O zapsaném pro vraždu rozličně

Přísežní z A. {Tušňovic}meziřádkový přípisek mladší rukou tázali sú, zdali člověk jsa měštěnínem a obývaje v B., na trh přijda do A. {Tušňovic}meziřádkový přípisek mladší rukou a tu vraždu učině, opět utekl by do B., v súdu A. {Tušňovském}meziřádkový přípisek mladší rukou moci bude pohnán býti z práva a zapsán býti, čili pro vyhledánie spravedlnosti žalující na řečeného člověka k rychtáři z B. útočiště má mieti. Na tu otázku odpověděno jest, že ačkoli takový člověk pro obydlé a příbytek byl by z súdu rychtáře z B., avšak pro účinek prohřešilý slušie k súdu rychtáře z A., protož od rychtáře z A. k žádosti žalobníka třikrát jsa pohnán, leč by ku právu stál, muož spravedlivě zapsán býti.

O zapsaném pro rušenie pokoje

Člověk v zabití svého psance pokoje neruše, opět v zabití psance svého před zápovědie uteče li a bez pomsty ujde {prvé než by súdné moci ušel a bez pomsty z práva stal se,}marginální přípisek mladší rukou pokoje neruší, ale že poněvadž súd a spravedlnost nemá činěny býti s útokem a mocí, ale s kázní a s tichostí požádána, člověk chtě pomstu vzieti o svém úmyslu, jestliže muož mieti čas a hodinu {zabil li by kto psance, práva dojíti nemoha, pokoje rušitel není,}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).