Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bude, pokutuť obdrží. Opět mečuov, pancieřóv, plechovic rychtář dvě česti a přísežní jednu obdrží.

O pokutách psancóv

Cožkoli od zapsaných na milost přicházejících dostane se, dvě česti na rychtáře a třetí na přísežné bude příslušeti.

O psanci ortel

Seidelínovi lysému ortelováno jest, když jeho pastorek činž o duom na rynku postavený súdil se bieše, že proti odporu zápovědi měscké, poněvadž pro zločiněnie nebieše zapsán, aby v súdu se postavil k obráněnie dědictvie svého a o něm súzenie, z práva rok jemu má býti položen, a když se súd dokoná, aby hned bez prodlenie vyšel. Usúzeno jest z obecnie rady přísežných a všie obce, léta páně MCCCLIho, že každý člověk lépe se muož obrániti buďto v trhový {soudný}marginální přípisek mladší rukou den i v jiné dni, nežli by od koho mohl přemožen býti.

O psanci jedné vsi

Zapsaný v súdu jedné vsi a zapsán mezi psanci měsckými, když se s rychtářem té vsi, kdež bieše zapsán, smluví, rychtáři měsckému v žádné pokutě nenie zavázán, než toliko s písařem se sjednává o jeho mzdu, smazán buď.

Kapitoly o žalobách vuobec

Žalobník všecky žaloby, kteréž činí, muož odvolati bez pokuty, kromě těch, kteréž před čtyřmi lavicemi súdnými prožaluje, leč by snad žaloba žalobce krom súdu učiněná s strany obžalovaného skrze přísežné a rychtáře byla osvědčena, a žalobník zapovědě rozmyšlenie dobrovolně k tomu se zavázal by, že toho potom před súdem nechce odvolati.

O žalobách pro dluh

V peněžité také při neb o dluhy žalobce na jednoho člověka spolu pojednú v súdu toliko tři žaloby muož učiniti, ale pro rány vedlé počtu ran muož žaloby rozmnožiti.

O žalobách v zvláštnosti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).