Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Svědomie listovnie a hamfeštnie má svědkóm předloženo býti, nebo to, což písmo zavierá, pevné zuostává, ale což v paměti lidské jest, zapomanuto bývá.

Opět písmo listovnie nebývá změněno, ale svědkové druhdy dary a jinými obyčeji se porušují.

Opět svědkové umierají, ale hamfeštové sú věční, opět svědkové nebývají přijati, leč by živi byli, ale v listech svědkové napsaní, buďte živi nebo mrtvi, vždy jich svědectvie jest sstálé a má přijato býti vedlé práva.

O hamfeštech královských daných milostivě

Hamfeštové milostivě daní sú práva súženého, aniž jimi muož duovod býti duovodem nápodobným k jiným v hamfeště nepopsaným, ale jinéť jest o právu všem obecniem, nebo tu z jedné pře neb výnosu jedna příhoda s druhú nápodobnú se srovnávajíc vybrána bývá.

O hamfeštu na starém pargameně psaném

Jestliže kto v súdu ukáže hamfešt, jehožto list jest starý a písmo zdá se nové neb na němž by znamenitě opravovánie, dvojí ruka byla nalezena, o takovém hamfeštu přísežní rozličnými otázkami, odkud by předřečená podezřenie přišla, opatrně se rozmyslé a vyhledají, má li jemu věřeno býti.

Opět jestliže by v hamfeštiech jedna litera nebo sylaba v některém slově byla opuštěna a titl nebyl položen aneb málo co takového opuštěnie, proto nenie hamfešt falešný.

Opět ač nenie bezpečné hamfeštóv psáti na papieře, avšak byl li by napsaný a žádné poškvrny v sobě neměli, dostatečněť duovodí, což svědčí.

O hamfeštu nevráceném pro dluhy

Když žalobník túžil bieše na obžalovaného, že listu udělaného na dluhy, kteréž jemu bieše zaplatil, odepřel jest jemu navrátiti, a obžalovaný přiznav se k záplatě dluhuov, odpovie, že syn žalobníkóv v některé zvláštnie dluhy u něho vdlužil se jest, pro jichžto nezaplacenie nechtieše jemu listu vrátiti, posúzeno jest konečně, že jediné leč dluhové synovi jmenovitě v listu byli by jmenováni, obžalovaný má jej navrátiti žalobníku plným právem.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).