Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bez zabitie statek béře, lúpežník slove. Ale vražedlník slove, jenž z hřiechu pro pomstu vezma mrzkost neb malé váženie, nebo z sváru v krčmě nebo jinde učiněného s druhým bojuje, zabie jej. A takéť z toho mordéř slove, ktož spícieho na luoži neb odpočievajícieho, neb za stolem jednacieho, nebo v lázni se myjícieho zabie.

Opět hospodář také podruha nebo hostě a zase podruh nebo host hospodáře pro vzetie zbožie udávě, mordéř slove. Protož ktož by koli s rozmyslem žalobu čině jiného očekávaje z pychu jej zabil, mordéř muože slúti. A takový uteče li hned, když umrtvený bude pohřeben, jednú má býti pohnán a hned zapsán plným právem.

O zapsání vražedlníka a lúpežníka

Vražedlník nebo lúpežník po tři súdy ve čtyřech nedělech pohnán jsa, jestliže ještě za dvě neděli v čtvrtém súdu se nepostaví, má zapsán býti.

Muka mordéře

Mordéř zajisté koni jsa přivázán, po ulicech má vláčen býti, a potom zbit na kolo. Ale vražedlník a lúpežník mají od meče umřieti. Ale ktož jest radou neb z peněz zjednal druha zabití, muku ne prosté vraždy, ale kteráž na mordéře slušie, podstúpí. Ačkoli mordéř jednú jsa pohnán, hned zapsán bývá, avšak to má býti rozuměno, když se stane hodný duovod od žalobníka, totiž když předejdú přísahy bezprávie neb křivdy, a svědkové budú provedeni, jimižto dostatečně dovede, což míní. Jinak obžalovaný potřikrát vedlé obyčeje pohnán bývá, a nestane li k čtvrtému súdu, zapsán bývá.

Ktož druha zabie maje záštie s ním, neslove mordéř neb vrah

Ktož prvé maje záštie znamenité s druhým zabie jej, nikoli neslove mordéř, nebo každý se má vystřiehati žalob nepřátelských, protož zvláště nešlechetní lidé, kteřížto z vnitřnie srdečné zlosti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).