Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jestliže by se muž s ženú navrátil, z žádného zbožie přátel ženiných aneb těch, ktož to držie, nemuož nařiekati, ale toliko vlastním úsilím samým sobě a dětem, ač které mají, potřeby opatřie.

O vdovách náchlebniciech

Ktož by směl vyvésti vdovu, nemaje {jíci}meziřádkový přípisek mladší rukou vlastnieho stolu, ten i s ní za deset let pořád zběhlých města prázden bude, a v zbožie té vdovy přietelé najbližší se uvieží jakožto ti, na něžto příslušie, ovšem nic jim z toho nedávajíce, jedině leč by snad žena dřieve deseti let po smrti muže, nebo po deseti letech za jeho živnosti oba spolu chtěla se navrátiti. Tehda ne z práva, ale toliko z milosti v té příhodě, jako i v předepsaných, od rady města odpuštěnie jmenovitě obdržíte, bude li jim co dáno, to budú mieti. {Ustanovení předpověděná kterých lidí nevíží}meziřádkový přípisek mladší rukou

Opět když muž a žena ke třidcati letóm přijdú, ustavenie předřečeného nepodniknú, ani pomstám v nich zavřeným některak budú zavázáni.

O zdávaní tajném

Také ktož by koli z mužóv nebo z žen přemožen byl, že předřečené lúzenie neb tajné zdávaní bez vědomie a rady přátelské anebo těch, pod něž sluší, mezi tiem a ženú řiedil by a jednal neb radu a pomoc k tomu dával, bez naděje navrácenie za padesáte let zbaven bude města. Také ktož by koli z rodičóv neb z těch, pod něžto sluší mládenec neb děvečka nebo vdova, předřečené ustavenie směl přerušiti kterakkoli, bez odpuštěnie tak velikú summu peněz, jakúž panic nebo panna nebo žena za svój oddiel měla jest mieti, dá za pokutu, kteráž má k užitku měsckému býti obrácena.

Obnovenie jich již řečených věcí o ulúzení ženském

Aby skrze ustavenie předdotčené stará práva neb ortelové měscí {ne}meziřádkový přípisek soudobou rukouzdáli by se býti odporna, nebo kdež se die, že na vóli jest každé dcery a vdovy vdáti se aneb nechati za kohožkoli, to má rozuměno býti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).