Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

se radovati.

O ulúzení manželky

Jestliže kto druhému ženu jeho vlastní ulúdil by, bude li sedmi svědky přemožen, súd kólu podstúpí.

Ktož svú ženu zabie bez příčiny

Opět ač by kto svú vlastní ženu zabie bez spravedlivého súdu, duchovniemu súdu bude odpoviedati.

O ženské chytrosti příslibu manželském

Poněvadž nenie zlosti nad chytrost {zlost}meziřádkový přípisek mladší rukou ženskú, jestliže by žena neb děvečka podrostlá, syna, vnuka, bratra etc.,cizojazyčný text jakož se svrchu píše, někoho dobrého člověka let čtrmezcietma nemajícieho lstivě navedla, aby tajně bez rady přátel a těch, jimž jest poddán, pryč odšel, aneb slovy, kteráž nemohú odvolána býti, pojieti by směla aneb s ním pryč šla, taková ludařka {podvodnice}meziřádkový přípisek mladší rukou i s ulúzeným ztratiec diel dědičný, padesáte let města prázdni budú, s zachováním však povah podepsaných bylo li by o navrácení před nebo po řečených letech, leč by snad ten mládenec s svými dobrými přáteli neb poručníkem jsa oddělen sám sebe mocen byl, nebo tak učinili múdře nebo nemúdře, to sobě přičítaj.

O prodlévaní vdánie sirotčieho

Jestliže by nětčí sirotci kteréhožkoli pohlavie, panicové nebo panny, zbožie majíce, některému svému přieteli nebo ciziemu, jakožto poručníku a šafáři, byli poručeni, kterýžto snad proto, že statku jejich požívá, přieliš prodlévá jich vdáti, tehda sirotci k některým z přísežných konšel nebo k faráři nebo k svému zpovědlníku puojdú, kteřížto jich vuoli a úmysl o vdání k manželstvu na měsckú radu vznesú, a když to uslyší rada, sama o sobě proti odporu poručníka, aby takových sirotkóv vuole se naplnila, hned s pilností o spojení svatby opatří.

O ženě uražené, raněné a zle uctěné

Žena uražená, raněná anebo zle uctěná proti odporu nepřítomnosti muže, v takové při, poněvadž {Jestliže kto při ženě své řádné jiného zastihl, zabil li by voba, od rychtáře a přísežných voba u smrti kólem ať jsou proraženi}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).