Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{co nemá bráno býti v základě, t. rúcho ložnie}marginální přípisek mladší rukou Dobrý a od starodávna zachovaný a potvrzený obyčej pro obecní poctivost uvedený jest, že ložnie rúcho a rúcho ku potřebě jednomu člověku, jest li samotnie, anebo muže a ženy, jsú li v manželství, příslušející, nebývalo bráno v základě pro dluhy súdem obdařené, avšak byl li by věřitel tak dobře biedný a chudý s dlužníkem aneb potřebnější nežli on, tehda o svrchupsaném fentování skrovně učiněném přísežní pilně pomyslé.

O základu přísahú obdržaném

Ten, ktož základem vládne, lépe muož přísahú na kříži dluh svuoj na základ obdržeti, nežli by jemu základ mohl od strany odporné odjat býti.

O základu obdrženie od hostě

Host slove ten, jenž jest cizozemec nebo také jest pod panstvím knížete jiného, a obdrží li takový penieze na měštěnínu a rychtář zpuosobí jemu základ, tohoť nepoveze z města, ale v měsckém súdu prodá, aniž jeho v lichvu zastaví, leč s odpuštěním měštěnína.

O obdržení základu od mnohých

Ktož by koli dovedl, že by jemu dědictvie neb některý základ prve byl zastaven neb zavázán, ten dřieve svój dluh postihne z toho základu, neb také die řehola práv: ktož jest první časem, mocnější jest právem, a ktož prve do mlýna přinese, dřiev jemu smelí.

Kostelních věcí v základě nebeř

Ižádný kupec, kramář, šenkéř neb jiný řemeslník okras kostelních v základu nebeř, leč s jistým svědectvím. Pakli kto proti tomu učiní, tak mnoho dá pokuty, za čež ta věc stojí, kteráž jemu byla zastavena.

Dokud základ má ležeti a kolikrát má před súdem oznámen býti

Ačkoli základ za věrdunk a výše od rychtáře daný přede třmi súdy měl by ohlášen býti, avšak byl li by základ věci takové, jenž by bez škody a bez zkázy za času tří súdóv, totiž za šest neděl nemohly by býti chovány, jakož jest maso v létě bité neb chléb v létě pečený nebo víno sezrálé aneb jiné k těm věcem podobné, ten základ od žalobníka toho dne, kteréhož jemu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).