Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

že děvečka nebo žena k pokoji tohoto neb onoho muže nemá puzena býti, nebo jako k vieře nebo ke křtu žádný se nenutí, leč ktož chce, též ani k manželstvu člověk {ne}meziřádkový přípisek mladší rukoumá puzen býti. A z toho jest známo, že ten, ktož děvečku neb vdovu ulúdí neb vyvede, nemuož se vymluviti právem psaným, poněvadž proti němu činí, nebo nadarmoť práva žádá, ktož činí proti právu. Ale násilím pannu neb vdovu, kterúž uvede neb ulúdí k manželstvu nutí připuditi, ačkoli také děvečka k ulúzení neb vdova smlúvá se tajně s tiem, jenž ji pryč vede, neb k ulúzení svoluje dobrovolně. Avšak lidé nesúdie o takových tajných věcech, ale radše o ulúzení a uvedení zjevném.

Také ten ortel, jenž die, aby dcera uvedená i s ludařem postavena byla oprostřed súdu neb okrlšku, to má býti rozuměno o počestném muži a ctném, jenž se jest dobře zachoval, o to vždy usiluje, aby v dobrém rostl a ve cti. A ktož by vedlé rodu, života, stavu, duostojenstvie, povah zbožie a cti těla slibuje, podobný jest panně neb ženě, kterúž jest vyvedl, a ačkoli k takovému muži panna neb žena v okršlku neb súdu uchýlila by se nebo šla, avšak ještě pro násilé neb moc, kterúž jest při uvedení neb lúzení městu učinil, ničehuož nic z dielu dědičného nebude dáno té ženě neb panně od rodičóv neb od těch, jimžto přísluší, leč z milosti, ač ji obdrží od rady měscké.

Kapitoly o mordéřiech a přispojení muk jich a o pokutách

Mord tiem zvláště dělí se od vraždy, že má k sobě přispojený lúpež, jenž slove verraubcizojazyčný text, protož tenť právě slove mordéř, kterýžto když druha zabie, zbožie od něho béře. Ale ktož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).