Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Pakli by šelmú umřelo, tehda kuoži pokaže, zproštěn bude. Pakli by jeho puojčil druhému bez odpuštění pána, jehož jest, a tam by umřelo neb pohoršeno bylo jiným obyčejem ztraceno, zaplatíť je.

{Kapitoly o pokoji stranám uloženém vuobec}meziřádkový přípisek mladší rukou

{k poctivosti smír}marginální přípisek mladší rukou Jestliže by za času pokoje uloženého strana proti straně nepovstala, aneb pití a pocty jemu podané nepřijala, aneb by ji nepozdravila, ani jiných takových věcí, kteréž dvojím úmyslem, totiž milováním dobrým a zlú horlivostí mohú býti, činí, protož nemá jmien býti jako míru rušitel, nebo při takových věcech pochybujíciech lepší domnění {rozum}meziřádkový přípisek mladší rukou má býti {jmieno}meziřádkový přípisek mladší rukou. {t. abychom v lepší stranu obraceli}marginální přípisek mladší rukou

O míru rušení skutkem, t. rvaní, bitie, tlačenie

Opět ktož by koli pokoj ruše ranil druhého, kyjem bil, za vrch o zemi udeřil, nohama tlačil, pěstí bil neb jinak bezprávně urazil, by pak člověk od toho úrazu i neumřel, přesto však jako mieru rušitel jat má býti a hlavy zbaven. Pakli by ušel, hned zapsán buď, a třetina statku jeho pozuostalého na rychtáře přísluší týmž právem.

O pokoje rušení před přísežnými

Ktožkoli pokoj od súdce zapověděný před očima přísežných porušil by a utekl by, proto hned první soud buď zapsán.

Ktož druha honí s nahým mečem, jest míru rušitel

Ktož druhého honě s mečem neb kordem, vyhodil by naň túž braň, chtě jej zabiti, ačkoli štěstím rukú jeho zdráv ušel by, avšak pro jeho zlý úmysl súzen býti má, jako by skutkem mír rušil.

Jest li hospodáři mír uložen, tehda i čeledi

Když se komu mír zapoviedá, netoliko s svým hněvníkem, ale také i s čeledí, kteráž jeho chleba užívá, má pokoj zachovati. A též zase i hněvník má také pokoj jemu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).