Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Zaviní li muž cizoložstvem proti ženě své

Jestliže žena muož okázati, že jejie muž cizoložie aneb trávení jedná aneb sváry se zaměsknává aneb lotruje neb lotruov se přídrží, aneb dovede li naň, že dobytek nečistí aneb že by smilně živ byl aneb že by před očima jejíma s jinými přebýval, kterážto věc najviec ženám jest ostrá neb protivná a zvláště pak čistým, aneb že by pohruožky neb zálohy {o svém zdraví}marginální přípisek soudobou rukou od muže trpěla, dovede li to, anebo že se s mečem na ni potrhá aneb kterým jiným obyčejem proti zdraví jejímu obcházie, mnohé zajisté cesty lidé mají ke zlosti, anebo také že by {o rozvedení manželuov}meziřádkový přípisek soudobou rukou ji mrskával, protož bude li moci kterú takovú věc žena okázati, tehda právo dopúští ji užívati rozvedení, ale ne vdávati se. Věno pak i to vše, což jí dáno bylo před spojením manželským, máť vzieti. A netoliko by všech příčin svrchupsaných dovedla, ale byť jediné pak dovedla, právať požive. {právo svobodu dává muži ženu odehnati vel odvrci, jestliže cizoložnú nalezl by, aneb že by trávení činila}marginální přípisek mladší rukou

O pomstě mordéře z úmysla

Ktož by koli z úmysla a s dobrým rozmyslem na druha útok učinil, by jeho pak i nezabil, avšak raní li jej, tehda vedlé jeho zlé vuole, kterúž jest měl, bude li to tak shledáno, jako mordéř má pomstu trpěti, aby koni jsa přivázán po ulicech sem tam vláčen byl, a v té chvíli biřicovým hlasem jeho zaviněnie máť býti ohlašováno. A pakli bude tak veliká vina, máť naduol k tomu připravený vložen býti a všichni údové jeho kólem zbiti býti a potom má na kolo vpleten býti a od země pozdvižen, aby tak před očima lidskýma umřel. A což jest řečeno o mordu, i o zlém úmyslu též má rozuměno býti, nebo při zločiněnie viece ke zlé vuoli patří se a k skutku, nežli k nedostatku. O témž hledaj nahoře o pokutách a dole o ranách a o mukách.

O zapovědění města

Z stara dávna obyčej jest, aby ktožkoli pro zlé činy na údech bývá ochromen neb jinak ohaven, že tomu jest město

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).