Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

máť k otázce strany odporné o živnosti muže ujistiti a pravdu zvěděti, nebo kdež se člověk nevidí, pochybenie jest, živ li jest či nic.

O ženských dluziech

Ač by žena vdaná pro dluhy za času vdovstvie neb za dřevnieho muže od nie zdlužených k súdu byla povolána, proti odporu, že nynie praví, že má muže živého, ale že nenie doma, žalobám žalobníkovým má odpoviedati.

Muož li žena vládnúti statkem

{muž mrhač}marginální přípisek mladší rukou Když ženy od otcóv dědictvím oddělené svého práva sú zmocněny, budú li múdré a věku dospělého a měly by muže marnotratné, ony samy zbožie mohú zpravovati, jako i muži; o tom hledaj níže.

Teta sirotšie, jenž jiného žádného

přietele nemají přirozeného, nežli ji, v ty sirotky i v jich zbožie jménem vladařstvie nemá se uvázati, {mají páni poručníci radějí býti než teta sirotkuov}marginální přípisek mladší rukou ale přísežní péči takového vládnutie vedlé jich svědomie mají poručiti počestným mužóm. Ante fo 31cizojazyčný text {o poručnících a zprávcích}marginální přípisek mladší rukou

{mátě uviež se v statek po smrti muže i v sirotky}marginální přípisek mladší rukou Ženy však vdovy vládnutím statku i syny, dokudž statku vdovského nezmění, slušněť zpravují, nebo tak die staré právo. Ustanovujem také, že ktožkoli z měšťan umřel by, bude li mieti ženu nebo děti, rychtář nebo přísežní nikoli se v jich zboží nemají uvázati, ale buďte v moci ženy a dětí.

Ženy nemají ubrmaniti

Vedlé řádu spravedlnosti ženám nemá býti ubrmanstvie poručováno, nebo vedlé řeholy práva měsckého ženy od obecních neb zjevných úřadóv jsú zdáleny.

O ženském dědičném dielu

{muž statku ženského pán}marginální přípisek mladší rukou Jestliže vdova statek majíc a děti muže by pojala, a potom tělesně od něho jsúc poznána umřela by, diel zbožie, kterýž na ni příslušal, proti odporu dětinskému na muže spadne, nebo muž ne toliko těla, ale také i zbožie ženského jest pán a zprávce. Avšak v zbožie mateřino druhdy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).