Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dáno bývá volenie, jenž slove kurcizojazyčný text německy a česky {volenie,}meziřádkový přípisek mladší rukou aby nebo pokutu dal nebo z města šel neb do klády se bral, zvolí li sobě vazbu, aby žádné pokuty rychtáři neplatil, než toliko na milost od přísežných přijat jsa s písařem o vymazání se smluvil.

O jhře služebníkóv, synóv a přátel, a o náchlebníciech

Žádného člověka syn, služebník neb přietel, jenž jeho chlebem živí se, nemuož viece projhrati, než což má pod svým pasem, a ktož na něm viece v které jhře zištie, nic mieti nebude. A jestliže by kto falešnými kostkami neb jinú falešnú jhrú co na druhém získal, přemožen jsa dvěma svědky, ten, ktož projhrá, v ničemž jemu nebude odpoviedati, ale viec za oklamávajícieho jmien bude, a rychtáři z deseti šilink odpoviedati bude.

Kapitoly o ženách, muože li muž miesto ženy žalovati a odpoviedati

Muž k žalobě neb k odpoviedaní v súdu za ženu mocí práva puzen nemuož býti. Pakli dobrovolně při ženy na se přijme, v přísaze jako v své vlastnie při padá a při ztracuje. Ale žena, jsúc miesto žalobníka a přísahú chtiec při obdržeti, padne li v přísaze, při ztratí jako muž. Ale jsúc na miestě obžalovaného, totiž odpoviedajíc a pře brániec, v tom napřed obdařením pohlavie ženské raduje se, že nepadá v přísaze.

Žena však vdova, kteráž jest paní nad statkem, buďto že žaluje, neb žalobě odpoviedá, v přísaze jako i muž padá a při obdržuje i ztracuje, ač však strana odporná k své straně žádá toho usúzenie. Pakli ta žádost zmeškána bude, jestliže řečník vdovy právo ženské jie vymiení, tiem právem má se radovati, t. že držéci miesto obžalovaného v přísaze nepadá.

Opět žena majíc muže podál od města odchýleného, bude li s ní bez překážky rok a den a potom odejde, jestliže pak v tom času bez něho v měscké při, t. pro zbožie neb pro dluhy, k súdu byla by pohnána, nemuož býti puzena k odpoviedaní.

Ale po již řečeném času {t. dnem a roku}meziřádkový přípisek mladší rukou, jenž čas bezpečenstvie v měscké při zavierá proti odporu muže nebytie doma, budel i žena pohnána k súdu k žalobám na ni učiněným, připuzena bude odpoviedati.

A též dokud ten čas roku a dne nemine, připovie li koho žena k súdu, protože má muže živého, jenž nenie přítomen, připověděný nebuď puzen jejím žalobám odpoviedati a jest příčina tato, nebo poněvadž žena vdaná nenie paní statku, tehda jakož muži zbožie a jměnie nemuož ztratiti, též aniž muož súdem obdržeti.

Má li žena moc prodávati své okrasy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).