Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{O času žaloby z násilé}marginální přípisek mladší rukou

Opět žalovala li by žena, že ve třech nedělech před žalobú jest porušena neb podávena, k takové žalobě obžalovaný odpoviedati nebude, ač však ta žena v tom času hodné překážky jest neměla, ješto snad proto nemohla jest žalovati.

O nevěstkách

Bude li nevěstka z násilé žalovati a stane li násilník k súdu, rychtář jie dosti učiní s některých radú.

Ktož se zná, že násilé učinil

Opět ač by obžalovaný k žalobě o násilí neb jiném nápodobném prohřešenie učiněném poznal by se, že jest pannu porušil neb ženu podávil, a to s její dobrú vólí, neb jí předtiem za to penieze dával, a toho by chtěl dovésti svědomím hodným, skrze takovú odpověd nebude zproštěn, aniž k takovému svědectví má některak dopuštěn býti, nebo slušné jest domněnie, že takoví svědkové ani sú hodni ani spravedlivi, nebo po skutku předřečené předstúpenie {prohřešení}meziřádkový přípisek mladší rukou mohlo by snad skrze dobré lidi shlazeno býti, ale k zaslíbení o tom, což jest budúcieho, nevměšují se než zlí a nešlechetní lidé. Ostatku níže hledaj o podávení ženském.

Ktož koho svleče s ženkú jej najda

Opět ktož by žáka neb laika pro to, že běhlú ženu buďto ve dne neb v noci v kterémžkoli miestě tělesně poznává, statku neb rúcha jeho zbavil by neb svlekl, muku zloděje neb lúpežníka podstúpí.

O ženách a o zabití jich dětí od někoho

Žaluje li žena na koho z zabitie dietěte svého bez přítomnosti muže svého, obžalovaný má jejím žalobám vedlé spravedlnosti odpoviedati, ač by však ona dřieve za šest neděl zde i onde muže svého hledala, aniž nalezen byl, řečené ženě má se státi tak plná spravedlnost, jako by tu muž její stál osobně.

Opět ačkoli {žena bez přítomnosti muže nemá poháněna býti k soudu, ale jsúc k soudu přivolána, má ujistiti, že muž její živ jest}meziřádkový přípisek mladší rukou žena bez přítomnosti muže, jenž {který}meziřádkový přípisek mladší rukou osobu žalobníka i obžalovaného za ni muož nésti, vedlé obyčeje k súdu nebývá pohoněna, avšak ač by nebytím jeho doma k súdu povolána jsúc chtěla se brániti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).