Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož by rychtářovým rozkázaním co učinil, nezdá se lstivě činiti, neb potřebie jest jemu poslúchati, a rozuměj, ač moci rychtářské užívá, jinak nic.

O rychtáři jelikožto k vězňóm, {utekú li z vazby}meziřádkový přípisek mladší rukou

Některaký obžalován jsa z vraždy, dán jest rychtáři, jehožto když v určený den před súdem měl postaviti, z vazby jest utekl, i otázka jest, co by práva bylo v takové příhodě. {utečení vězně}marginální přípisek mladší rukou Odpověd, že rychtář vražedlníka neb zločince jakožto zločince a lúpežníka jemu daného jedniem obyčejem naprosto v svú stráž přijímá a vazbu, druhým obyčejem pod výmienkú, totiž když pro většie ostříhanie žádá pomoci svého vyšieho, anebo straně die, že jeho vazba byla by mdlá a aby oni sami jemu stráž bezpečnú zjednali, osvědčuje se, jestliže vězeň uteče, že tiem vinen býti nechce. Nuže jestliže vězeň, v kteréhož se rychtář naprosto uvázal, uteče, rychtář zaň třidceti kop pokuty dá, a nadto přísahu tělesnú učiní, že jeho lstí nenie zjednáno utečenie vězně. Pakli by vězeň druhým obyčejem jsa ostřiehaný utekl, rychtář pokuty peněžité jsa zbaven neb nedada, prostú přísahú se očistí, jakož jest předpověděno.

O přísedících s rychtářem, {kto jim stravu zjednati má}meziřádkový přípisek mladší rukou

Přísedící a obránce práva a obhájce, ač které snad rychtář sobě odjinad přijal, těm ne strany, ale toliko on dosti učiní za ztravu, protože pokuty súdné on béře.

O rychtáři, kterak se má k stranám mieti {když má toho práva}meziřádkový přípisek mladší rukou

Když rychtář má súditi věrně pro zlý skutek, tehdá straně súdu žádající přieznivého se má okázati, ani rokóv odkládati, ani těžkého a nesnadného se okazovati, jinak v podezření přísežně zločinění jsa, muku zločince, ač by utekl, osobně podstúpí.

Rychtář zbaven bývá druhdy pokuty

Pán jedné vsi osobně sedě na súdě, jednomu člověku svému žalujíciemu podvrhl jest, aby žalobu, kterúž jinde krom súdu naň znášieše, před súdem aby jie uskrovnil

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).