Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

najbližším budúcím zavitým súdem, nebo skrze fentovánie, aneb jiný obyčej, ač by potřebie nebylo, potom nemá moci sstálosti, leč by skrze písaře měsckého v knihy, kdež se úrokové a jiné věci znamenají od toho, ktož to obdržal, s vědomím přísežných bylo zapsáno.

Opět ktož právu neshovievá, za pyšného má jmien býti.

O nestání k súdu

O štrafování ortele {hned}meziřádkový přípisek mladší rukou před súdem {buď}meziřádkový přípisek mladší rukou

Všichni jednomyslně na tom sme zuostali a chcem, aby všeliký, jenž štrafuje nález konšelský před súdem svými vlastními usty, aby hned bez prodlenie štrafoval a pokutoval, krom člověka jazyku k řeči nehotového, a jenž výmluvné řeči nemá.

O volení rychtáře

Opět chcme, aby ktožkoli žádá užívati duostojenstvie rychtářského v městě Jihlavském, aby byl měštěnín města, maje dědictvie, a to proto, aby měsckého užitečného tiem lépe vyhledal a pro jeden rok neb pro dvě létě aby nedržel měšťan a chudých v městě.

Kapitola o konšelech a o jich radách

Přísežní dobře mohú od večera vigiljí apoštolských do jiného dne nesvátečnieho cíl práva odložiti, nebo ačkoli v nesvátečnie dni v čas žní neb vína branie chtějícím se súditi odpověděti by nemohli, avšak dni svátečnie pro čest boží, jakož jest den od večera vigiljí až do večera dne svátečnieho, apoštolského práva neslušie odepřieti, nebo slib poctivosti přísežných bohu učiněný odpuštěn býti nemuože.

O nových konšelech a o jich úřadech

Noví přísežní, když již sazeni budú, hned dne potom druhého nesvátečnieho sjíti se mají, a tak se vespolek spojiti, aby starší učili mladšie, kterak v úřadu konšelském měli by se zpravovati a zachovávati, totiž aby k ranému rozmlúvaní a k radám ustavené dni {ač svátek nebude}meziřádkový přípisek mladší rukou, pakli by svátek neb hod byl, jiný den nesváteční, kterýž bude hned po dni svátečním ustaveném, ráno a včas aby se scházeli, a tajně, což by v radě slyšali, to aby při sobě zachovali, žádnému toho nezjevujíce, i jiné věci, kteréž by koli starší uměli, aby ve všech věcech slušně o těch je věrně naučili. Když se to stane, aby stav města toho byl zřiezenější

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).