Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

uvázati plným právem. Na to jest bylo usúzeno, že ne rychta ani užitek její, o nichž žaloba neprošla, ale toliko prodánie rychty od vdovy vedlé dobré jejich vuole učiněné pán obdrží tým právem, protož takového prodánie, jakožto některaké věci prodané, nenásleduje věc prvotnie, totiž obdrženie rychty prve kúpené rozumně zašlo.

Rychtář jediný v městě má býti

Nám měšťanóm zdá se záslužné, aby v kterém městě královstvie nebylo viece rychtářóv, než jeden, pro svornost a pokoj. A dokudž kto užívá rychtářstvie, byl li jest před tiem přísežný, miesto přísežného na žádného nemuož žalovati.

O přísaze rychtářově

Opět hned přijma rychtářstvie, přísahu na svátině učiní, t. přiseže pánu bohu, všem svatým, aby spravedlivého súdu ani pro osoby ani pro dary nepřevracel, ale chudému jako bohatému súdil vedlé zpuosobu práv ustavených.

O netbanlivém rychtáři

Opět jestliže přísežní v raném spolu rozmlúvaní žalovali by na koho, a byl li by rychtář k súdu zpozdilý neb netbanlivý, přísežní nevinni budú a rychtář u vině zuostane.

Kterak se má rychtář mieti, když proti němu žaloby sú se staly

Přihodilo li by se komu na kterého rychtáře žalobu v súdu učiniti, rychtář posaď někoho z přísežných miesto sebe, a k každé žalobě odpoviedaj jako i jiný člověk. Pakli by nechtěl odpoviedati, přísežní jemu rcete, že naň chtie žalovati před vyším súdem vedlé řeči zákona řkúcieho: kteréž právo jiným vydáváš, to též sám podstúpiti máš.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).